||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 142/2016 Wójta Gminy Świerczów z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  142 / 2016

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia  20  kwietnia  2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących  własność Gminy Świerczów.

       Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r.  poz. 446),  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1774z późn. zm.) w związku z zarządzeniem nr 136/2016 z dnia  17 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gminy Świerczów oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, będącą własnością Gminy Świerczów.
2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Świerczów i w prasie lokalnej.

 Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

 nr  142 /2016  z dnia  20  kwietnia  2016 r

 O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U.z  2014 r. poz. 1490) 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do  3 lat  podanej do publicznej wiadomości  w dniu  17  marca  2016 r.

tab.jpeg

              Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2016r. o godz. 1000w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia                               

25.05.2016r. Postąpienie w przetargu to 10%stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej  czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

1.  Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,  w dt żyta.
2.  Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.
3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.
4.  Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego,  do 30 września każdego  roku  z zastrzeżeniem,  iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po  podpisaniu  umowy .
5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.