||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE NR 136 / 2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 17 MARCA 2016 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIERCZÓW.

Zarządzenie Nr   136/ 2016

Wójta Gminy Świerczów

z dnia  17 marca  2016 roku

       W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 z późn. zm.),  w związku z art. 25 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Zarządzam

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wymienionych  miejscowościach wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat jak niżej.

tap-1.jpeg

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

1.Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,  w dt żyta.

2.  Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy

obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.

3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego,  do 30 września każdego  roku  z zastrzeżeniem,  iżpłatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po podpisaniu  umowy .

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.