||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE NR 133 / 2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 17 MARCA 2016 roku W SPRAWIE: OGŁOSZENIA USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIERCZÓW.

Zarządzenie   133 / 2016

Wójta Gminy Świerczów

z dnia  17 marca  2016 roku

    W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Uchwały  NR  XII/47/2015 Rady Gminyw  Świerczowie z dnia 21 października  2015  roku.

Zarządzam

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

L.p.

Obręb
ewidencyjny,
miejscowość

Nr
działki

Pow.
(ha)

Księga
Wieczysta

Opis nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie
nieruchomości

Forma
oddania

Cena
nieruchomości
netto

1.

 

Gola

 

 

172/2

 

 

 

1.0900

 

 

OP1U/000   52526/2

 

Działka niezabudowana, z dostępem do drogi.  B/R - tereny użytków rolnych, Nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż - przetarg  nieograniczony

 

37600.00 zł

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia  05 maja2016 r.

Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy 
Andrzej Gosławski