||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

UCHWAŁY 2016 R

Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia  2016

PDFUchwała Nr XXII-119-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r.pdf w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego w związku z likwidacją Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie
PDFUchwała Nr XXII-118-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r.pdf w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
PDFUchwała Nr XXII-116-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
PDFUchwała Nr XXII-115-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r.pdf w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świerczów zaliczanych do sektora finansów publicznych
PDFUchwała Nr XXII-114-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r.pdfw sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów
PDFUchwała Nr XXII-113-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r.pdf w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2017 rok
PDFUchwała Nr XXII-112-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r.pdf w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na rok 2017
PDFUchwała Nr XXII-111-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r.pdf w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
PDFUchwała Nr XXII-110-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Starościn na którą składa się działka nr 329 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XXII-109-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Starościn na którą składa się działka nr 200/2 w formie bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XXII-108-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r.pdf w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2017


Sesja Rady Gminy z dnia 10 listopada  2016

PDFUchwała Nr XXI-107-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 listopada 2016 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
PDFUchwała Nr XXI-106-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 listopada 2016 r.pdf w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
PDFUchwała Nr XXI-105-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 listopada 2016 r.pdf w sprawie stwierdzenia poprawności złożonego wniosku sołectwa Gola ponownie uchwalonego przez zebranie wiejskie w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017.
PDFUchwała Nr XXI-104-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 listopada 2016 r.pdf w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
PDFUchwała Nr XXI-103-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 listopada 2016 r.pdf w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2017 rok.


Sesja Rady Gminy z dnia 29 września  2016


PDFUchwała Nr XX-102-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
PDFUchwała Nr XX-101-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
PDFUchwała Nr XX-100-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr VII /44/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 marca 2011 r. sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
PDFUchwała Nr XX-99-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXV/183/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu
PDFUchwała Nr XX-98-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała Nr XX-97-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze
PDFUchwała Nr XX-96-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XX-95-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r.pdf w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Świerczów”.
PDFUchwała Nr XX-94-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r.pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „JUNIORSPORT” w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki
PDFUchwała Nr XX-93-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Świerczów, Gminą Wilków Gminą Domaszowice, Gminą Pokój.Sesja Rady Gminy z dnia 16 sierpnia  2016

PDFUchwała Nr XIX-90-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 16 sierpnia 2016 r.pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15
PDFUchwała Nr XIX-91-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 16 sierpnia 2016 r.pdf w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” pomiędzy Gminą Świerczów a Gminą Namysłów, Gminą Wilków, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój.
PDFUchwała Nr XIX-92-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 16 sierpnia 2016 r.pdf w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Namysłów.


Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca  2016

PDFUchwała Nr XVIII-89-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
PDFUchwała Nr XVIII-88-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok
PDFUchwała Nr XVIII-87-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za PDFUchwała Nr XVIII-86-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
PDFUchwała Nr XVIII-85-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
PDFUchwała Nr XVIII-842016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu
PDFUchwała Nr XVIII-83-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i przedszkola
PDFUchwała Nr XVIII-82-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała Nr XVIII-81-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
PDFUchwała Nr XVIII-80-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
PDFUchwała Nr XVIII-79-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  wysokości tej opłaty
PDFUchwała Nr XVIII-78-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała Nr XVIII-77-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XVIII-76-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.
PDFUchwała Nr XVIII-75-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r.pdf w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

 


Sesja Rady Gminy z dnia 28 kwietnia  2016

PDFUchwała Nr XVII-74-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 kwietnia 2016 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
 


Sesja Rady Gminy z dnia 31 marca 2016

PDFUchwała Nr XVI-73-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 marca 2016 r.pdf.pdf w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
PDFUchwała Nr XVI-72-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 marca 2016 r.pdf.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrowa na którą składa się działka nr 614 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XVI-71-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 marca 2016 r.pdf.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.
PDFUchwała Nr XVI-70-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 marca 2016 r.pdf.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Starościn na którą składa się działka nr 238 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XVI-69-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 marca 2016 r.pdf.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.

 


Sesja Rady Gminy z dnia 25  lutego 2016

PDFUchwała Nr XV-68-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r.pdf.pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wdrożenie rozwiązań wspomagających
zarządzanie w obszarze podatków, opłat lokalnych i nieruchomości”
PDFUchwała Nr XV-67-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r.pdf.pdf w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i
Kanalizacyjnych na lata 2016-2018 dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie
PDFUchwała Nr XV-66-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r.pdf.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XV-65-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r.pdf.pdf w sprawie poboru podatków, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała Nr XV-64-2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r.pdf.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.