||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Rodzina 500 Plus

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie informuje, że wnioskio przyznanie świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w dniach:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:10 do 15:10, 
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  przy ul. Brzeskiej 15

Kto złoży wniosek w terminie do 1 lipca 2016 r. (włącznie) otrzyma wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia 2016 r.
Wówczas GOPS ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.
Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia, bez wyrównania za miesiące poprzednie.
Podstawowe informacje o warunkach uprawniających do ubiegania się o świadczenie wychowawcze:

  • Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka.
  • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
  • Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto jeżeli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
  • Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.
  • Jeżeli pełnoletnie dziecko do ukończenia 25. roku życia pozostaje na utrzymaniu rodziców wówczas liczy się je do składu rodziny przy ustalaniu dochodu.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

 

  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  • w przypadku utraty lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ten fakt oraz ich wysokość;

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane od 1 kwietnia 2016 r.do 30 września 2017 r.

W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na okres 12 miesięcy, tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Dodatkowe informacje będę udzielane pod nr tel. 77 419 61 23 / 77 474 60 10.

Ponadto informujemy, że w dniu 1 marca 2016 r. Opolski Urząd Wojewódzki uruchomił infolinię 77 452 45 00, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

DOCWZÓR WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.doc
DOCWZÓR WYPEŁNINEGO WNIOSKU O SWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO.doc