||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Decyzje środowiskowe 2015 r.

 

                                                                                                          Świerczów, dnia 30.12.2015 r.

 

RIM.6220.2.2015.MW

DECYZJA

o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  po rozpatrzeniu wniosku Gminy Świerczów z dnia 30.11.2015r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Przebudowie drogi gminnej nr 101 713 O o nawierzchni brukowo-szutrowej – ul. Ludowa na długości 325m oraz drogi gminnej nr 101 710 O o nawierzchni  brukowo-szutrowej  – ul. Lipowa na długości 942,5m” we wsi Biestrzykowice w gminie Świerczów,

 

orzekam:

BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA

PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

UZASADNIENIE:

Dnia 30.11.2015r. Gmina Świerczów wystąpiła z wnioskiem do tutejszego urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 101 713 O o nawierzchni  brukowo-szutrowej  – ul. Ludowa na długości 325m oraz drogi gminnej nr 101 710 O o nawierzchni  brukowo-szutrowej  – ul. Lipowa na długości 942,5m”.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Świerczów z dnia 30.11.2015r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 101 713 O o nawierzchni  brukowo-szutrowej – ul. Ludowa na długości 325m oraz drogi gminnej nr 101 710 O o  brukowo-szutrowej – ul. Lipowa na długości 942,5m”.

            Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niniejszą inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dnia 30.11.2015r., zgodnie z art. 61 § 4 KPA, na wniosek Wójta Gminy Świerczów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócono się do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.344.2015.DF z dnia 14.12.2015 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ.4315.23.2015.AN z dnia 15.12.2015, również zrezygnował z nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Strony biorące udział w postępowaniu nie zgłosiły żadnych uwag, wniosków oraz zastrzeżeń do inwestycji pn.:  „Przebudowa drogi gminnej nr 101 713 O o nawierzchni  brukowo-szutrowej  – ul. Ludowa na długości 325m oraz drogi gminnej nr 101 710 O o nawierzchni  brukowo-szutrowej  – ul. Lipowa na długości 942,5m”  we wsi Biestrzykowice, w gminie Świerczów.

Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Wójt Gminy Świerczów przed wydaniem postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględnił wszystkie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; ponadto wziął pod uwagę stanowiska organów opiniujących i brak uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących planowanej inwestycji. Po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na  środowisko. Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany warunków wykorzystania terenu. Nastąpi jedynie tymczasowe zajęcie terenu na czas przebudowy drogi.

Uwzględnione uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

 1. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

a)         przebudowa drogi gminnej nr 101 713 O o nawierzchni  brukowo-szutrowej – ul. Ludowa na długości 325m oraz drogi gminnej nr 101 710 O o nawierzchni  brukowo-szutrowej  – ul. Lipowa na długości 942,5m we wsi Biestrzykowice, w gminie Świerczów – działki nr: 243, 57, 58, 59, 60  obręb Biestrzykowice.

Łączna długość remontowanych dróg wynosi 1.267,5mb;

 1. przedmiotowa operacja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami;
 2. brak wykorzystywania zasobów naturalnych;
 3. faza realizacji wiąże się z krótkotrwałym wpływem na środowisko i przejściowymi uciążliwościami o zasięgu lokalnym;
 4. brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
 5. usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska:
 6. w zasięgu przedsięwzięcia brak jest obszarów błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
 7. brak obszarów wybrzeży;
 8. brak obszarów górskich natomiast bliskość przedsięwzięcia w stosunku do obszarów leśnych nie będzie powodować zagrożenia dla tych terenów;
 9. brak obszarów objętych ochroną;
 10. brak obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i ich zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną;
 11. brak obszarów na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
 12. brak obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
 13. inwestycja liniowa, niska gęstość zaludnienia, brak zagrożenia;
 14. brak obszarów przylegających do jezior;
 15. brak uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
 16. rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:
  1. zasięg oddziaływania przedsięwzięcia to część obszaru jednej gminy – Świerczów, miejscowość Biestrzykowice;
  2. brak transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze;
  3. przedsięwzięcie wiąże się z krótkotrwałym oddziaływaniem na środowisko i obciążeniem istniejącej infrastruktury technicznej na czas prowadzenia robót
  4. brak prawdopodobieństwa oddziaływania, oddziaływanie krótkotrwałe, jednokrotne i nieodwracalne.

 

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Świerczów w dniu 22.12.2015 r. wydał postanowienie nr RIM.6220.2.2015.MW o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

           

Dane o postanowieniu zostały zamieszczone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świerczowie oraz na stronie internetowej (BIP).

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Wójt Gminy Świerczów

Andrzej Gosławski


Załącznik do decyzji nr RIM.6220.2.2015.MW z dnia 30.12.2015 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

            Przedmiotem inwestycji jest  „Przebudowa drogi gminnej nr 101 713 O o nawierzchni  brukowo-szutrowej  – ul. Ludowa na długości 325m oraz drogi gminnej nr 101 710 O o nawierzchni  brukowo-szutrowej  – ul. Lipowa na długości 942,5m” w miejscowości Biestrzykowice, w gminie Świerczów.

Łączna długość remontowanych dróg wynosi 1.267,5 mb.

 

Parametry przebudowywanych dróg:

1 - ul. Lipowa - droga gminna klasy D, numer 101710 O - jednopasmowa droga, przebiegająca przez działki  o numerach ewidenc.: 59 i  243.

Długość przebudowywanej drogi wynosi 942,5 m, szerokość jezdni wynosi 3,50 m, szerokość poboczy gruntowych - 0,75 m. 

2 - ul. Ludowa - droga gminna klasy L, numer 101713 O, leżąca na działkach ewidencyjnych nr 57, 58, 60.

Długość przebudowywanej drogi wynosi 325,0m, szerokość jezdni wynosi 6,00 m, szerokość poboczy gruntowych - 0,75 m. 

Przebudowa drogi ma na celu poprawę stanu jej nawierzchni i wyprofilowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.

Nawierzchnię dróg projektuje się wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Podczas realizacji inwestycji użyty zostanie sprawny sprzęt oraz  maszyny posiadające aktualne badania techniczne tj. koparki, ładowarki lub koparko-ładowarki oraz samochody ciężarowe do wywożenia mas ziemnych i dostarczania materiałów budowlanych i kruszyw. Wszystkie użyte do budowy materiały wytworzone zostaną poza terenem budowy. Zagęszczanie i ubijanie podłoża prowadzone będzie z użyciem zagęszczarek i ubijaków do stabilizacji gruntu, dających gwarancję uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

            Roboty związane z wykonaniem prac ziemnych wykonane będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn posiadających aktualne badania techniczne. Wszystkie wbudowane materiały zostaną wytworzone poza placem budowy. Po zakończeniu robót powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

            Zakres bezpośredniego oddziaływania przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia ograniczał się będzie jedynie do działek zajętych pod prace budowlane. Na działki sąsiednie inwestycja będzie jedynie w sposób krótkotrwały podczas budowy (hałas, utrudnienia w ruchu, ewentualne pylenie), a po jego zakończeniu wszelkie negatywne wpływy zanikną.

            Zastosowana technologia na etapie budowy ma minimalny wpływ na jego pogorszenie. W czasie prowadzenia robót budowlanych emitowane będą:

-     hałas pracujących koparek, środków transportowych, elektronarzędzi,

-     emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza od pracujących maszyn, samochodów.

            Nie wystąpi przekształcenie powierzchni terenu. Na etapie budowy uciążliwość dla środowiska będzie wynikiem konieczności naruszenia naturalnej struktury gleby na obszarze objętym inwestycją. Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu nie pociągną za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym samym i na większym obszarze.


Świerczów, dnia 13.07.2015 r.

 

RIM.6220.1.2014.ŁG

DECYZJA

o środowiskowych  uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 82 ust. 1 i art. 85 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zwanej dalej ustawą OOŚ, § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej s.c. Z.Mickiewicz – R. Kopytek, 59-620 Gryfów Śl., Ubocze 300 działającej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 06.07.2014 r. w imieniu Pana Oskara Korpysa zam. 59-620 Gryfów Śląski, ul. Partyzantów 7b w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową stacji paliw, magazynu paliw wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na dz. nr 355/3 k.m.1 w m. Starościn, gmina Świerczów

o k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową stacji paliw, magazynu paliw wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na dz. nr 355/3 k.m.1 w m. Starościn, gmina Świerczów.

 1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
 1. prace przygotowawcze, budowlane i montażowe prowadzić wyłącznie w porze dnia,
 2. masy ziemne powstałe na etapie realizacji inwestycji wykorzystać do niwelacji terenu stacji, a niewykorzystaną część traktować jako odpad i przekazywać jednostkom posiadającym stosowne uprawnienia,
 3. podczas używania urządzeń do obróbki (cięcia) prefabrykatów betonowych stosować odciągi miejscowe wyposażone w filtr w celu ograniczenia emisji pyłu,
 4. podczas używania głośnych narzędzi i maszyn (tj. cięcie galanterii betonowej piłą, praca młota pneumatycznego podczas rozbiórki obiektów istniejących itp.) stosować tymczasowe zasłony z modułowego ogrodzenia budowlanego w celu ograniczenia hałasu w kierunku najbliższych obiektów mieszkalnych,
 5. zapewnić zaplecze sanitarno – higieniczne dla pracowników budowy.
 6. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
 7. wyposażyć stację paliw w preparaty do usuwania rozlanych substancji ropopochodnych,
 8. procesy przetaczania benzyn z cystern samochodowych do zbiornika magazynowego prowadzić z zastosowaniem urządzenia ograniczającego emisję zanieczyszczeń do powietrza - wahadła gazowego,
 9. procesy spustu i wydawania oleju napędowego w obrocie hurtowym prowadzić z wykorzystaniem urządzenia ograniczającego emisję zanieczyszczeń do powietrza - wahadła gazowego,
 10. przewidzieć montaż odmierzaczy paliw z zainstalowanym system odsysania oparów benzyn z baków tankowanych samochodów,
 11. stację eksploatować wyłącznie w porze dnia,
 12. budynek stacji paliw ogrzewać elektrycznie,
 13. ścieki bytowe odprowadzać do zbiornika wybieralnego o pojemności do 10 m3,
 14. wody opadowe i roztopowe z terenów narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi przed ich odprowadzeniem do otwartego zbiornika odparowującego podczyszczać w separatorze zintegrowanym z osadnikiem.
 15. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
 16. przewidzieć 1 podziemny dwupłaszczowy dwukomorowy zbiornik magazynowy, do przechowywania produktów naftowych I i II klasy niebezpieczeństwa pożarowego, o pojemności do 50 m3 z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej,
 17. przewidzieć 4 naziemne dwupłaszczowe zbiorniki magazynowe ON, o pojemności do  50m3 każdy,
 18. przewidzieć dwie strefy załadunkowo/rozładunkowe paliw wyposażone w pompy rozładunkowe o mocy akustycznej nie wyższej niż 79 dB (jedna pompa na stanowisko),
 19. przewidzieć dwa dystrybutory paliw w tym jeden wysokowydajny do obsługi pojazdów ciężarowych o poziomie mocy akustycznej każdego z dystrybutorów nie większym niż 79 dB,
 20. zastosować szczelne połączenia i rurociągi paliwowe,
 21. przewidzieć szczelne nawierzchnie w rejonie dystrybutorów oraz w punktach przetłaczania paliw z cysterny do zbiorników magazynowych,
 22. przewidzieć montaż separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem,
 23. przewidzieć jeden otwarty zbiornik odparowujący o pojemności 170m3 przystosowany do przyjęcia wód opadowych i roztopowych z terenów stacji.
 24. Monitoring oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić prewencyjnie monitoring urządzeń magazynujących produkty ropopochodne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243 poz. 2063 ze zm).

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) na wniosek Pracowni Projektowej s.c. Z.Mickiewicz – R. Kopytek, 59-620 Gryfów Śl., Ubocze 300 działającej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 06.07.2014 r. w imieniu Pana Oskara Korpysa zam. 59-620 Gryfów Śląski, ul. Partyzantów 7b z dnia 18.09.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową stacji paliw, magazynu paliw wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na dz. nr 355/3 k.m.1 w m. Starościn, gmina Świerczów.    W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) zwrócono się do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ.4315.18.2014.AN z dnia 01.10.2014 r. postanowił nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4241.301.2014.MH z dnia 02.10.2014 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            W oparciu o uzyskane opinie, jak również mając na względzie rodzaj i charakter przedsięwzięcia, w dniu 08.10.2014 r. wydano postanowienie nr RIM.6220.1.2014.ŁG o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz o zakresie sporządzenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ.

            Wypełniając nałożony obowiązek Wnioskodawca w dniu 26.03.2015 r. przedłożył dokument pn. „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową stacji paliw, magazynu paliw wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego w miejscowości Starościn opracowany przez mgr inż. Jarosława Kowalczyka, mgr Piotra Wołczeckiego, mgr inż. Radosława Kowalczyka, mgr inż. Wojciecha Zapotocznego oraz mgr Ryszarda Kowalczyka.

            Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. ustawy OOŚ pismem nr RIM.6220.1.2014.ŁG z dnia 30.03.2015 r. wystąpiono o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ.4315.5.2015.AN z dnia 09.04.2015 r. zaopiniował pozytywnie zamierzone przedsięwzięcie.

            W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4242.32.2015.MH.1 z 15.04.2015 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Następnie pismem nr WOOŚ.4242.32.2015.MM z dnia 29.05.2015 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu działając w myśl zapisów art. 36 cytowanej wyżej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił Wójta Gminy Świerczów oraz Inwestora o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 77 ust. 6 ustawy ooś.

Ponadto pismem nr WOOŚ.4242.32.2015.MH/MM.2 z dnia 17.06.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ponownie wezwał inwestora o uzupełnienie wniosku.

W dniu 10.07.2015 r. wpłynęło do tut. Urzędu od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu postanowienie nr WOOŚ.4242.32.2015.MM z dnia 07 lipca 2015 r. uzgadniające przedmiotową inwestycję z warunkami, które zostały zawarte w niniejszej decyzji.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie § 3 ust.1 pkt 35 (instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, nie będących produktami spożywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

       Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, organem uzgadniającym środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Inwestycja realizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 355/3 położonej w miejscowości Starościn w gminie Świerczów, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów przyjętego uchwałą RG Świerczów nr IX/51/2003 z dnia 10.X.2003 r. ze zmianami przyjętymi:

 • uchwałą RG Świerczów nr IX/49/2007 z dnia 14.IX.2007 r.,
 • uchwałą RG Świerczów nr XIX/152/2012 z dnia 28.XII 2012 r.,
 • uchwałą RG Świerczów nr XXVI/216/2013 z dnia 24.X 2013 r.

oznaczona jest symbolem A/AG, tj. teren aktywizacji gospodarczej.

            Obecnie w zachodniej części działki nr 355/3 prowadzona jest stacja paliw płynnych. Na terenie stacji znajduje się istniejąca infrastruktura techniczna oraz obiekty budowlane:

 • budynek biurowo – magazynowy,
 • dwa dystrybutory na olej napędowy,
 • jeden zbiornik podziemny na olej napędowy o pojemności 60 m3 (nie spełniający norm i wymagań technicznych),
 • teren utwardzony (droga wykonana z płyt betonowych) nie posiadający odwodnienia oraz separatorów do oczyszczania wód opadowych z terenów utwardzonych.

            Planowane przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie istniejącej stacji paliw do wymagań prawnych i technicznych stawianych tego rodzaju obiektom (obecnie stan techniczny stacji paliw, a także stosowana technologia obrotu paliwem nie spełnia norm dotyczących ochrony środowiska jak i warunków pracy dla zatrudnionych tam pracowników).

            Dominującą działalnością na planowanej stacji będzie hurtowa dystrybucja oleju napędowego, podobnie jak ma to miejsce obecnie. Dystrybucja detaliczna paliwa będzie miała charakter drugorzędny ze względu na bardzo ograniczone natężenie ruchu na drogach publicznych w sąsiedztwie stacji.         

Stacja prowadzić będzie sprzedaż benzyny SP95 oraz oleju napędowego.

W celu prowadzenia dystrybucji, stacja wyposażona zostanie w następujące urządzenia:

 • 1 zbiornik magazynowy dwukomorowy, podziemny o pojemności do 50 m3,
 • 4 zbiorniki naziemne na ON, o pojemności do 50 m3 każdy,
 • 2 dystrybutory paliw w tym jeden wysokowydajny.

Przewidywany roczny obrót paliwami wyniesie:

 • benzyna PB 95 – ok. 1050 m3,
 • olej napędowy sprzedaż detaliczna – ok. 5696 m3,
 • olej napędowy sprzedaż hurtowa – ok. 33945 m3,

Planowane zagospodarowanie terenu inwestycji:

 • budynek usługowy stacji – ok. 100 m2,
 • miejsca postojowe – ok. 38 m2,
 • nawierzchnie utwardzone – ok. 1000 m2,
 • strefa tankowania pojazdów – ok. 42 m2,
 • tereny zielone – 2786 m2.

Otoczenie terenu działek przeznaczonych pod inwestycję stanowią:

 • od północnej i północno-wschodniej drogi gminne, a dalej tereny rolnicze,
 • od zachodu – teren gospodarstwa rolnego ze zniszczonym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, a dalej teren gospodarstwa rolnego z silosami, suszarnią zboża itp.,
 • od południa – posesja mieszkaniowa, na której znajduje się wielorodzinny budynek mieszkaniowy.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, w odległości ok. 60 m na południe od planowanej lokalizacji dystrybutorów.

            Na etapie opracowywania koncepcji analizowano warianty realizacji przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem oraz wyposażeniem stacji paliw tj.:

 • wariant I – brak zastosowania wahadeł gazowych na części magazynowej oleju napędowego, realizacja trzech zbiorników magazynowych na olej napędowy,
 • wariant II (alternatywny) – zastosowanie wahadła gazowego na części magazynowej oleju napędowego, realizacja czterech zbiorników magazynowych na olej napędowy.

     Rozwiązania wskazane w wariancie II są korzystniejsze dla środowiska, co uwarunkowane jest najmniejszą emisją do powietrza par węglowodorów pochodzących z obrotu paliwami, dlatego też uzgodniono warunki realizacji inwestycji w wariancie II wskazanym przez inwestora.

            Etap realizacji przedsięwzięcia, w związku z koniecznością wykonania prac rozbiórkowych, ziemno – budowlanych oraz montażowych, związany będzie ze wzrostem oddziaływań akustycznych. Mając na uwadze, że:

 • ww. prace wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej,
 • przestrzegana będzie zasada ograniczenia do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów na biegu jałowym,
 • podczas prowadzenia prac z wykorzystaniem głośnych narzędzi i maszyn (tj. cięcie galanterii betonowej piłą, praca młota pneumatycznego podczas rozbiórki obiektów istniejących itp.) wykonawca prac budowlanych będzie stosował zasłony z modułowego ogrodzenia budowlanego w celu ograniczenia hałasu w kierunku najbliższych obiektów mieszkalnych,

ocenia się, że etap realizacji nie będzie stanowił uciążliwości akustycznych w dłuższym okresie czasu.

            Głównymi źródłami emisji hałasu podczas eksploatacji przedsięwzięcia będzie praca pomp obsługujących zbiorniki naziemne do dystrybucji hurtowej oleju napędowego, dystrybutory oleju napędowego i benzyny (sprzedaży detalicznej), urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne zamontowane na dachu pawilonu stacji oraz ruch pojazdów osobowych i ciężarowych.

            W raporcie o oddziaływaniu na środowisko przeprowadzono obliczenia propagacji hałasu z eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniające ww. istotne źródła hałasu, z których wynika, że przy założonych w „Raporcie…” rozwiązaniach projektowych oraz przy istniejącym stanie zagospodarowania terenu, eksploatacja przedsięwzięcia nie pogorszy klimatu akustycznego na terenach normowanych. 

            Emisja zanieczyszczeń do powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia uzależniona będzie w głównej mierze od rodzaju wykonywanych prac budowlanych. Największa emisja w czasie budowy będzie związana z ciężkimi robotami budowlanymi, polegającymi na zdjęciu warstwy humusu, oraz bezpośrednio pod nim zalegającej gleby oraz przygotowaniem podłoża pod fundamenty. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie również związana z:

 • prowadzenia prac rozbiórkowych,
 • pracami wykończeniowymi związanymi z wykorzystaniem materiałów mających w swym składzie substancje lotne.

W celu ograniczenia emisji pyłu na etapie realizacji inwestycji, podczas używania urządzeń do obróbki (cięcia) prefabrykatów betonowych będą stosowane odciągi miejscowe wyposażone w filtr. Emisja na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter lokalny, krótkotrwały i nie wpłynie w sposób znaczący na stan powietrza atmosferycznego.

     Podczas eksploatacji inwestycji źródłem emisji zanieczyszczeń na terenie stacji paliw będą procesy:

 • napełniania zbiorników paliwowych,
 • tankowania pojazdów,
 • spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się na terenie obiektu.

     W celu zmniejszenia uciążliwości związanej z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przewidziano przeładowywanie benzyn do zbiorników podziemnych przy zastosowaniu wahadła gazowego. Ponadto w odmierzaczach paliw zainstalowany będzie system odsysania oparów benzyn z baków tankowanych samochodów.

     Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wynika, że poza terenem planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią przekroczenia poziomów dopuszczalnych, ani wartości odniesienia emitowanych substancji.

            Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstanie odpadów budowlanych, w postaci: gruzu betonowo-ceglanego, drewna, gleby i ziemi, żelaza i stali, kabli i materiałów izolacyjnych. Będą to w szczególności odpady grupy 17, nie kwalifikowane do odpadów niebezpiecznych. Odpady te będą magazynowane selektywnie w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia. Część mas ziemnych, powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie wykorzystanych do niwelacji terenu. Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji będą przekazywane jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia.

            Na etapie eksploatacji inwestycji powstaną odpady niebezpieczne (np. 13 05 01* - odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 01 12) jak i inne niż niebezpieczne (np.15 01 01 - opakowana z papieru i tektury, 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne). Odpady te będą zbierane selektywnie i przekazywane jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia.

     Na etapie realizacji inwestycji dla pracowników budowy zapewnione zostanie zaplecze sanitarne.

     Na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzane będą do okresowo opróżnianego zbiornika wybieralnego o pojemności 10m3.

     Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do otwartego zbiornika odparowującego. Wody z miejsc narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi przed odprowadzeniem do zbiornika odparowującego będą podczyszczane w separatorze zintegrowanym z osadnikiem.

Dla terenu inwestycji, w 2015 roku, została opracowana, przez Zakład Usług Geologicznych GRUNT, Opole dokumentacja hydrogeologiczna. Podłoże działki przeznaczonej pod budowę stacji paliw płynnych posiada wg. ”wskazówek do budowy bezpiecznych ekologicznie stacji paliw” warunki I typu – dogodne do lokalizacji obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych z uwagi na praktyczny brak pierwszego poziomu wodonośnego, który stwierdzono tylko w formie sączeń na stropie lub w obrębie słabo przepuszczalnych glin i pyłów na głębokości 0,20-3,90 m ppt. oraz brak wydzielonego użytkowego poziomu wodonośnego GZWP na tym terenie. W rozpoznanych warunkach gruntowo wodnych nie ma konieczności wykonywania sieci monitoringu lokalnego do kontroli jakości wód – piezometrów do kontroli jakości wód. 

     Zabezpieczenie gruntów przed ewentualnymi wyciekami będą stanowić:

 • szczelne, dwupłaszczowe zbiorniki paliwa z kontrolą przecieków, z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnętrznym
 • system kontrolno-pomiarowy stanu magazynowanych produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu,
 • szczelny zbiornik bezodpływowy o pojemności 10m3 przeznaczony do magazynowania ścieków bytowych,
 • podczyszczanie w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku, wód opadowych i roztopowych z ternu stacji paliw,
 • hermetyzacja przeładunku paliw,
 • szczelne nawierzchnie w rejonie dystrybucji paliwa.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizy dokonano na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz w oparciu o Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (zwany dalej PGW). W trakcie prowadzonej oceny w tym zakresie stwierdzono, że ww. przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze:

 • Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001713238, (Szerzyna), których stan, w PGW, określono jako zły, niezagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, bez ustalonej derogacji;
 • Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW 631076 (w regionie wodnym Środkowej Odry), których stan charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym, osiągnięcie celów środowiskowych jest niezagrożone.

Mając na uwadze, że:

 • odprowadzanie ścieków bytowych przewidziano do zbiornika wybieralnego,
 • wody opadowe lub roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą do otwartego zbiornika odparowującego (po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych).

uznano, że planowana do realizacji inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

W związku z art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy OOŚ, stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy OOŚ ponieważ:

 • dane ujęte w „Raporcie…” na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko;
 • przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

    Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

      Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

      Mając na względzie charakter projektowanej inwestycji, stwierdzono, iż nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

W prowadzonym postępowaniu administracyjnym został umożliwiony udział społeczeństwa poprzez umieszczenie stosownej informacji o planowanej inwestycji zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świerczowie (bip.swierczow.pl) jak i na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz przekazane sołtysowi sołectwa Starościn celem umieszczenia na sołeckiej tablicy ogłoszeń.

W stosunku do planowanej inwestycji nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia.

Biorąc powyższe fakty pod uwagę, uwzględniając brak negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Załącznik do decyzji nr RIM.6220.1.2014.ŁG z dnia 13.07.2015 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

      Zamierzenie inwestycyjne polega na przebudowie z rozbudową stacji paliw, magazynu paliw wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na dz. nr 355/3 k.m.1 w m. Starościn, gmina Świerczów. Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu może być stwierdzony. Wójt Gminy Świerczów postanowieniem nr RIM.6220.1.2014.ŁG z dnia 08.10.2014 r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

      Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

 • przebudowę stacji paliw płynnych (dwa dystrybutory ON, Pb95 wraz z strefą tankowania) wraz ze zbiornikiem dwukomorowym podziemnym na ON i Pb95 (50m3) wraz z niezbędną infrastrukturą),
 • budowę magazynu oleju napędowego (montaż czterech naziemnych dwupłaszczowych zbiorników magazynowych ON, po 50m3 każdy) wraz z dwiema strefami załadunku i rozładunku paliw i pompami,
 • budowę budynku usługowego (biurowo - magazynowego z punktem kasowym),
 • budowę miejsc parkingowych – 3 dla samochodów osobowych,
 • budowę systemu odwodnienia,
 • realizację nowych powierzchni utwardzonych dla pojazdów.

Ponadto na terenie działki projektuje się separatory oraz studnie chłonne do oczyszczania                   i rozsączania wód opadowych z terenu utwardzonego, bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne z projektowanego budynku biurowo – magazynowego, oraz nową infrastrukturę techniczną   tj. przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetycznej i oświetleniowej.

Przedmiotowa stacja paliw czynna będzie przez cały rok w godzinach dziennych (8.00-20.00). Na potrzeby obsługi stacji planuje się zatrudnienie 3 osób w czasie zmiany, ale w budynku może przebywać do 8 osób. Pozostałych 5 osób to pracownicy firmy nie związani bezpośrednio z obsługą stacji paliw.

Przewidywana wielkość przetaczanych paliw wynosić będzie około:

 • Olej napędowy – 6 cystern * 31m3 * (365/2) = 33.945,00 m3/rok (sprzedaż hurtowa)
 • Olej napędowy w sprzedaży detalicznej - 5.696m3/rok
 • Benzyna Pb 95– 1.050,00 m3/rok,

Na potrzeby stacji paliw przewiduje się zrealizowanie 1 zbiornika podziemnego dwukomorowego do przechowywania produktów naftowych I i II klasy niebezpieczeństwa pożarowego, o pojemności 50 m3 z podziałem komór 25/25m3 lub zbliżonym. Zbiorniki będą konstrukcjami dwupłaszczowymi, wyposażonymi w automatyczny system pomiarowy paliwa, zapobiegający przepełnieniu zbiorników.

Zbiorniki paliw płynnych zostaną wyposażone w niezbędną instalację w skład której wejdą:

 • króciec zlewowy, z rurą zlewną sięgającą nad dno zbiornika z zaworem pływakowym zabezpieczający przed przepełnieniem oraz tłumikiem hydraulicznym z korkiem do spuszczania paliwa,
 • króciec pomiaru ręcznego w płaszczu zbiornika, z zamknięciem typu szybkozłącze, perforowany, owinięty siatką Daviego,
 • króciec pomiaru automatycznego DN 98 w płaszczu zbiornika, zakończony kołnierzem i przeciwkołnierzem dla sondy pomiarowej,
 • króćce ssawne, z rurą ssącą z koszem ssawnym, sięgająca nad dno zbiornika,
 • króciec odpowietrzenia zbiornika,
 • króciec wlotowy oparów odprowadzanych z załadowywanych samochodów klientów (wykorzystywany tylko w jednym ze zbiorników komory benzyn).

Paliwa dostarczane będą cysternami samochodowymi i przeładowywane będą do zbiorników podziemnych grawitacyjnie, w sposób eliminujący emisję do powietrza (rozładunek hermetyczny z systemem powrotu oparów). Cysterna przed rozładunkiem będzie uziemiona przez połączenie z instalacją uziemiającą znajdującą się w studzience zlewowej. Jednocześnie rozładowywana będzie jedna cysterna.

Do wydawania paliw ze zbiorników podziemnych zamontowane zostaną dwa dystrybutory: jeden o wydajności – 40 l/min oraz jeden wysokowydajny dla samochodów ciężarowych o wydajności – 120 l/min. Wszystkie dystrybutory zostaną umieszczone na systemowych ramach zagłębionych w wysepkach.

Ilość wydanego paliwa podawana będzie bezpośrednio na dystrybutorze, z jednoczesnym przeniesieniem wskazania do budynku na stanowisko kasowe.

Teren wokół dystrybutorów zostanie wykonany jako nieprzepuszczalny (szczelna płyta) z odwodnieniem. Pozostały teren stacji paliw, tj. droga wjazdowa i wyjazdowa, plac manewrowy, będzie utwardzony (np. kostka brukowa).

Budynek pawilonu stacji będzie obiektem wolnostojącym, parterowym, zlokalizowanym bezpośrednio przy stanowiskach z dystrybutorami paliwowymi. Obiekt ten zajmie północno wschodnią część terenu inwestycji.

Przewiduje się realizację 3 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy budynku stacji. Nie przewiduje się parkingu dla pojazdów ciężarowych.

Oprócz powyższych, podstawowych obiektów i rozwiązań przewidywanych na terenie stacji, dodatkowo w jej skład wchodzić będą:

 • Miejsce magazynowania odpadów – na stacji znajdzie się miejsce do magazynowania odpadów powstających na jej terenie, gdzie zlokalizowane zostaną pojemniki magazynowe.
 • Tereny zieleni urządzonej – powierzchnia biologicznie czynna będzie rozmieszczona w różnych częściach stacji paliw. Będzie to głównie zieleń niska – trawnikowa, a także nasadzenia niskich drzew i krzewów zimozielonych.