||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 121-2016 Wójta Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2016 r. W sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  121  / 2016

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia  26  stycznia   2016 r.

W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących  własność Gminy Świerczów.

   Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1514 z późn. zm.),  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774z późn. zm.) w związku z zarządzeniem nr 112/2015 z dnia  14 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gminy Świerczów oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, będącą własnością GminyŚwierczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Świerczów i w prasie lokalnej.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski


Załącznik nr 1 do zarządzenia

nr   121 /2016  z dnia  26 stycznia  2016 r

 O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do  3 lat  podanej do publicznej wiadomości  w dniu  14  grudnia  2015 r.

L.p.

Miejscowość
położenie

Nr
działki

Pow.
(ha)

KW

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie, zobowiązanie
nieruchomości

Stawka
wywoławcza
czynszu w
dt żyta

Wadium
(zł)

 

1.

 

 

 

2.

Miodary

 

 

 

Miodary

64/1

 

 

 

259/6

 

3.5600

 

 

 

0.3800

 

 

OP1U/000   66185/0

 

 

    OP1U/000
797544

 

Użytek rolny.
Do użytku
rolnego.
Bez obciążeń i zobowiązań.

Użytek rolny.Do użytku rolnego.
Bez obciążeń i   zobowiązań.

4.7430dt

 

 

 

0.9120 dt

50.00 zł

 

 

 

9.00 zł

 

              Przetarg odbędzie się w dniu  03.03.2016r. o godz. 1000w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia                                29.02.2016r. Postąpienie w przetargu to 10%stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej  czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

1.  Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,  w dt żyta.

2.  Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy  

     obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.

3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.  Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego,  do 30 września każdego  roku  z zastrzeżeniem, 

     iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po     

     podpisaniu  umowy .

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.