||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 120-2016 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 stycznia 2016 rZarządzenie Nr 120/2016 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 stycznia 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255,1333, 1339), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz § 8 pkt 2 Programu współpracy Gminy Świerczów z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, uchwalonego Uchwałą  Nr XII/48/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia  21 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2

Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej gminy.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 120
Wójta Gminy Świerczów           
z dnia 22 stycznia 2016 r.         
 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz.1255, 1333, 1339)

Wójt Gminy Świerczów ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:

 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Świerczów
 

I. Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegające w szczególności na:

 - uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym,

 - podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo - wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych,

 - organizowaniu imprez i zawodów sportowych na terenie gminy,

 - organizowaniu zajęć i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców gminy,

 - propagowaniu kultury fizycznej w środowisku wiejskim gminy.

- prowadzeniu systemu rozgrywek międzyszkolnych na zasadach współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: organizacja zawodów w różnych dyscyplinach sportowych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku – 60.000,00 zł.

 2. W 2015 roku na realizację zadań przekazano organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w sferze kultury fizycznej kwotę 60.000 zł (zadanie A - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Świerczów z wyłączeniem sportu szkolnego – 55.000 zł, zadanie B Współzawodnictwo szkół oraz aktywizacja środowisk młodzieżowych i dorosłych w zakresie sportu– 5.000,00 zł).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacje na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu mogą otrzymać podmioty, o których mowa w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339)

 2. Podmioty określone w punkcie 1  mogą otrzymać dotację na realizację zadania po złożeniu oferty wg wzoru określonego przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 3. Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 wyżej cytowanej ustawy oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie.

 4. Powierzenie wykonania ww. zadania lub wsparcie jego realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy lub innych właściwych przepisów.

 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowania w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 6. Wójt Gminy może:

 - odwołać konkurs bez podania przyczyny,

 - przesunąć termin składania ofert,

 - dokonać zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

 1. Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016 roku.

 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

V. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty dotyczące powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego gminy w ww. zakresie należy składać w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. do godz. 1500 z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert", w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data dostarczenia (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Oferty mogą być składane na zadanie wymienione w ogłoszeniu, jako oferty wspólne kilku podmiotów.

 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonywania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wg wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

 2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

 3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

 4. Do rozpatrzenia ofert pod względem formalnym i merytorycznym zostanie powołana komisja konkursowa. Przy ocenie ofert na dotacje uwzględnia się w szczególności:

 1) celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz niniejszym ogłoszeniem,

 2) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,

 3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,

 4) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,

 5) ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,

 6) pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych,

 7) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa dotyczącymi proponowanego zadania,

 8) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, w porównaniu z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,

 9) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.

 5. Umowa zostanie zawarta z organizacjami których oferta zostanie pozytywnie oceniona przez komisję i zapewni realizację przynajmniej czterech zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu w dziale I. Rodzaj zadania ustęp 1.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju:

 a. w roku ogłoszenia konkursu:

 - nie zrealizowano i nie ma w trakcie realizacji zadania w momencie ogłoszenia niniejszego konkursu ofert,

 b. w roku poprzednim:

 - zrealizowano zadanie A. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Świerczów z wyłączeniem sportu szkolnego., planowany koszt zadania – 55.000,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 55.000,00 zł,                
  - zrealizowano zadanie, B.  Współzawodnictwo szkół oraz aktywizacja środowisk młodzieżowych i dorosłych w zakresie sportu, planowany koszt zadania 5.000,00 zł, wysokość przekazanej dotacji    5.000,00 zł,

DOCInformacja Wójta Gminy Świerczów.doc 
DOCFormularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.doc

Wzóry ofert umów oraz rozliczenia zadania można pobrać z strony Dzienika Ustaw z 2011 nr 6 poz. 25