||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Decyzje środowiskowe 2016 r.

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji stawu zlokalizowanego na działkach 486, 4751, 476 i 489 obręb Miejsce.pdf
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 174 DJP wraz z infrastrukturą towarzysz.pdf
   

Świerczów, dnia 21.04.2016r.

RIM.6220.4.2015.MW

DECYZJA

o środowiskowych  uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust.1, art. 84 ust.2 i art. 85 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353), zwanej dalej ustawą OOŚ, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23),  po rozpatrzeniu wniosku Pana Witolda Pawliszyna, zam. Bielice 1, 46-112 Świerczów, z dnia 14.12.2015r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 174 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce nr 86/2 - obręb Dąbrowa, gmina Świerczów, powiat namysłowski,

o k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na:   „Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 174 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce nr 86/2 - obręb Dąbrowa, gmina Świerczów, powiat namysłowski.

1. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

a) na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, plac budowy wyposażyć w sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów),

b) prowadzić chów zwierząt na poziomie do 174 DJP, w systemie rusztowym,

c) karmienie zwierząt prowadzić za pomocą automatycznego systemu zadawania paszy, z wykorzystaniem paszociągów,

d) napełnianie silosów oraz rozładunek prowadzić hermetycznie,

e) stosować poidła smoczkowe, w celu zapobiegania rozlewania wody,

f) wykorzystywać wodę pobieraną z planowanej studni głębinowej,

g) w celu ograniczenia emisji odorów:

 • stosować odpowiednio dobrany program żywieniowy (żywienie fazowe) z niższymi zawartościami białka surowego oraz fosforu całkowitego co ograniczy emisję amoniaku,
 • zastosować technologię efektywnych mikroorganizmów (EM) poprzez dodawanie ich do wody i paszy dla zwierząt, do wody wykorzystywanej w celach sanitarnych przy sprzątaniu fermy oraz do zbiornika gnojowicy,
 • planowany budynek inwentarski utrzymywać w czystości oraz zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność w jego wnętrzu poprzez sprawny system wentylacji,
 • czyszczenie oraz dezynfekcję budynku inwentarskiego wykonywać po zakończeniu poszczególnych faz produkcji,

h) prace porządkowe w budynku inwentarskim wykonywać z wykorzystaniem wody i wysokociśnieniowych myjek,

i) ścieki bytowe odprowadzać do projektowanego, szczelnego, wybieralnego zbiornika, następnie przekazywać na oczyszczalnię ścieków za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy posiadającej stosowne zezwolenia w tym zakresie,

j) przed oddaniem obiektu do użytkowania, wykonać próbę szczelności zbiorników i kanałów gnojowicowych,

k) powierzchnie potencjalnie narażone na zanieczyszczenia gnojowicą, znajdujące się przy przepompowni gnojowicy wyposażyć w system kanalizacji, wpięty w układ kanalizacji gnojowicy, odprowadzający ewentualne wycieki do zbiornika na gnojowicę,

l) gnojowicę oraz ścieki pochodzące z mycia budynku inwentarskiego magazynować w kanałach gnojowicowych, w podziemnym zbiorniku przepompowni gnojowicy, a następnie w zamkniętym szczelnym, częściowo zagłębionym, w gruncie zbiorniku na gnojowicę,

m) gnojowicę i ścieki z mycia budynku inwentarskiego wykorzystywać rolniczo, tylko w okresie przeznaczonym do jej rolniczego zagospodarowania, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu,

n) do magazynowania padłych zwierząt, przewidzieć szczelne zamknięte pojemniki, ustawione pod wiatą, na płycie betonowej,

o) padłe zwierzęta przekazywać wyspecjalizowanym do tego podmiotom, w okresie letnim w ciągu 24 godzin, od stwierdzenia padnięcia, a poza okresem letnim, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,

p) masy ziemne powstałe podczas prac budowlanych, wykorzystać do zniwelowania terenu inwestycji,

q) odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, do czasu odbioru przez upoważnione jednostki, magazynować selektywnie, w odpowiednich pojemnikach, w wydzielonym miejscu, na utwardzonym terenie zakładu (płyta betonowa), w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska.

2. W dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

   a) przewidzieć obiekt do chowu, spełniający wymagania dotyczące dobrostanu i ochrony zwierząt gospodarskich, umożliwiający łącznie obsadę, w ilości do 174 DJP,

   b) do magazynowania gnojowicy, przewidzieć:

 • kanały gnojowicowe, których:

- dno wykonane będzie z betonu z dodatkowym zbrojeniem, tj. siatką przeciwskurczową,

- ściany będą żelbetowe,

 • prefabrykowany, żelbetowy, szczelny podziemny zbiorniki przepompowni, o pojemności do 20 m3,
 • cylindryczny, wykonany z żelbetowych elementów, częściowo zagłębiony w gruncie zbiornik, o pojemności do 1135 m3,

   c) przewidzieć 6 silosów, posadowionych na żelbetowych, monolitycznych płytach fundamentowych do magazynowania pasz, wyposażonych w urządzenie redukujące emisję pyłu (filtry tkaninowe o skuteczności 99%), w tym:

 • 4 silosy o pojemności 5,6 Mg, każdy,
 • 1 silos o pojemności 2,5 Mg,
 • 1 silos o pojemności 15,2 Mg,

   d) przewidzieć centralne ogrzewanie pomieszczeń kotłem opalanym gazem płynnym propan-butan, o mocy do 100 kW,

   e) do awaryjnego zasilania energią, przewidzieć agregat prądotwórczy na olej napędowy o mocy do 200 kW,

   f) do magazynowania oleju napędowego, przewidzieć szczelny zbiornik  dwupłaszczowy, o pojemności 1 m3,

   g) do magazynowania ścieków bytowych przewidzieć szczelny zbiornik bezodpływowy,

o pojemności do 9,5  m3,

   h) do celów przeciwpożarowych, przewidzieć zbiornik wody o pojemności 100  m3,

   i) przewidzieć studnię głębinową, o wydajności nie przekraczającej 1 m3/h i głębokości 30-40 m,

   j) przewidzieć na dachu budynku inwentarskiego:

 • 6 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 81dB,
 • 9 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 78 dB,
 • 5 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 76 dB,
 • 1 szt. wentylatora dachowego o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 70 dB,

   k) przewidzieć na dachu budynku kwarantanny 2 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 81dB,

   l) przewidzieć agregat prądotwórczy o poziomie mocy akustycznej nie większym niż102dB,

   m) przewidzieć płytę betonową, przeznaczoną na pojemniki na padłe zwierzęta.

3. Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353).

Podstawę uzgodnienia stanowi:

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. cyt.: „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 174 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbrowa na działce o numerze ewidencyjnym 86/2, obręb 002 Dąbrowa, gm. Świerczów”, opracowany przez Panią Karolinę Skrzypek.

Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 61 § 1 KPA (Dz. U. z 2016r. poz. 23) na wniosek Inwestora: Pana Witolda Pawliszyna, zam. Bielice 1, 46-112 Świerczów z dnia 14.12.2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 174 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce nr 86/2, obręb Dąbrowa, gmina Świerczów, powiat namysłowski.     

W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, które zgodnie z §3 ust.1 pkt 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), zwrócono się do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4241.362.2015.AW z dnia 05.01.2016r. (data wpływu do tut. urzędu 08.01.2016r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ.4315.25.2015.AN z dnia 05.01.2016r. zaproponował nałożyć na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W oparciu o uzyskane opinie, jak również mając na względzie rodzaj i charakter przedsięwzięcia, w dniu 15.01.2016r. wydano postanowienie nr RIM.6220.4.2015.MW o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o odziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, określając jednoczenie zakres raportu, zgodny z art. 66 ustawy OOŚ.

            Wypełniając nałożony obowiązek Wnioskodawca w dniu 17.02.2016r. przedłożył dokument: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 174 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą,” na działce nr 86/2 we wsi Dąbrowa,  opracowany przez Panią mgr Karolinę Skrzypek.

            Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ, pismami nr RIM.6220.4.2015.MW z dnia 17.02.2016r., wystąpiono  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ.4315.4.2016.AN z dnia 02.03.2016r. zaopiniował pozytywnie zamierzone przedsięwzięcie.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, pismem nr WOOŚ.4242.15.2016.AW z 11.03.2016r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Następnie, pismem z dnia 16.03.2016r., Inwestor uzupełnił brakujące w złożonym raporcie informacje.

W dniu 13.04.2016r. wpłynęło do tut. Urzędu Gminy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4242.15.2016.AW z dnia 13 kwietnia 2016r., uzgadniające określone powyżej warunki dla przedmiotowej inwestycji, w wariancie proponowanym przez Inwestora.

       Planowane przedsięwzięcie, zgodnie § 3 ust.1 pkt 102  (chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w §2 ust.1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

       Art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ wskazuje, że organem właściwym do uzgadniania z nim środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Inwestycja realizowana będzie w sąsiedztwie gospodarstwa rolnego, o tym samym profilu produkcji, prowadzonego przez ojca Inwestora, na działce o numerze ewidencyjnym  86/2 położonej w miejscowości Dąbrowa w gminie Świerczów, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów przyjętego uchwałą RG Świerczów nr IX/51/2003 z dnia 10.X.2003 r. ze zmianami przyjętymi:

 • uchwałą RG Świerczów nr IX/49/2007 z dnia 14.IX.2007 r.,
 • uchwałą RG Świerczów nr XIX/152/2012 z dnia 28.XII 2012 r.,
 • uchwałą RG Świerczów nr XXVI/216/2013 z dnia 24.X 2013 r.,

oznaczona jest symbolem RU, tj. tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej, o maksymalnej obsadzie 174 DJP, prowadzonego w systemie otwartym, bezściółkowym (rusztowym) wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na którą składać się będzie:

 • podziemny zbiornik przepompowni gnojowicy o poj. 20 m3;
 • cylindryczny, wykonany z żelbetowych elementów prefabrykowanych zbiornik na gnojowicę o poj. 1135,00 m3,
 • podziemny, szczelny zbiornik na ścieki socjalno-bytowe o poj. 9,50 m3;
 • 4 silosy na pasze o pojemności 5,6 t, każdy, posadowione na żelbetowych, monolitycznych płytach fundamentowych,
 • 1 silos na pasze o pojemności 2,5 t, posadowiony na żelbetowej, monolitycznej płycie fundamentowej,
 • 1 silos na pasze o pojemności 15,2 t, posadowiony na żelbetowej, monolitycznej płycie fundamentowej,
 • kontenerowy agregat prądotwórczy,
 • zbiornik na olej opałowy o pojemności 1 m3,
 • płyta betonowa przeznaczona na pojemniki na odpady stałe,
 • zbiornik wody do celów przeciwpożarowych typu „ecobag” o poj. 100 m3,
 • studnia głębinowa,
 • budynek kwarantanny dla loch remontowych, pow. użytkowa 210 m2.

W przedłożonym raporcie przeanalizowano warianty przedsięwzięcia dotyczące  planowanej inwestycji:

 • wariant preferowany przez inwestora - obejmujący wskazane wcześniej elementy,
 • wariant alternatywny lokalizacyjny - obejmujący realizację inwestycji na działce nr34/10, w miejscowości Bielice.

Po analizie treści „Raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko”, biorąc pod uwagę argumenty Inwestora oraz fakt, że wariant wskazany przez Inwestora pozwala na dotrzymanie standardów jakości środowiska, a także jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska (działka przewidziana w wariancie alternatywnym znajduje się na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, graniczy bezpośrednio ze Strugą Kluczborską, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych wsi Bielice), w niniejszej decyzji organ określił warunki w zakresie ochrony środowiska, jakie muszą zostać uwzględnione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia dla tego wariantu.

Z przedłożonych informacji, wynika że woda na potrzeby przedsięwzięcia będzie  pobierana z planowanej studni, o wielkości poboru nie przekraczającej 1 m3/h i głębokości 30-40m. Na sąsiedniej działce (w odległości mniejszej niż 500 m) znajduje się studnia, o wydajności Qmaxh =0,86 m3/h, z której w wodę zaopatrywane jest funkcjonujące tam gospodarstwo.

Powyższe oznacza, że budowa planowanej studni nie będzie przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1m3 na godzinę, inne niż wymienione w pkt 70, jeżeli w odległości mniejszej niż 500m znajduje się inne urządzenie lub zespół urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód).

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji obejmie, w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego, emisję o charakterze niezorganizowanym i lokalnym, związaną z ruchem pojazdów i pracą maszyn podczas przedmiotowego przedsięwzięcia. Oddziaływanie to będzie miało charakter lokalny i będzie krótkotrwałe. Oddziaływanie przewidywane na etapie likwidacji przedsięwzięcia związane byłoby z koniecznością rozbiórki przewidzianych w jego ramach obiektów. Oznaczałoby to wystąpienie znacznej emisji niezorganizowanej pyłu. Jednak z uwagi na czas trwania tej emisji ocenia się, że etap likwidacji nie spowodowałby trwałych zmian w jakości powietrza atmosferycznego.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie powodować emisje (niezorganizowane i zorganizowane) zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego pochodzące:

 • z chowu trzody chlewnej,
 • spalania gazu w kotle,
 • spalania oleju napędowego w agregacie prądotwórczym,
 • spalania paliw w silnikach samochodowych, poruszających się po terenie inwestycji.

Z przedłożonych informacji wynika, że napełnianie silosów odbywać się będzie hermetycznie, bezpośrednio z paszowozu, szczelnym przewodem. Silosy będą wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu (filtry tkaninowe) o skuteczności 99,9%. W związku z zastosowaniem ww. rozwiązania, przeładunek pasz nie wpłynie na stan zanieczyszczenia powietrza.

W chwili obecnej brak jest uregulowań prawnych w zakresie ochrony powietrza ze względu na emisję odorów. Jednak w celu ograniczenia uciążliwości związanych z emisją odorów, w punkcie 1 niniejszej decyzji, zobowiązano inwestora do:

 • stosowania odpowiedniego dobranego programu żywieniowego (żywienie fazowe) z niższymi zawartościami białka surowego oraz fosforu całkowitego co ograniczy emisję amoniaku,
 • zastosowania technologii efektywnych mikroorganizmów (EM) poprzez dodawanie ich do wody i paszy dla zwierząt, do wody wykorzystywanej w celach sanitarnych przy sprzątaniu fermy oraz do zbiornika gnojowicy,
 • utrzymywania w czystości planowanego budynku inwentarskiego oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury wilgotności w jego wnętrzu poprzez sprawny system wentylacji,
 • czyszczenia oraz dezynfekcji chlewni po zakończeniu poszczególnych faz produkcji.

Z obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla emitowanych substancji (dla istniejącej na sąsiednim terenie i planowanej instalacji), w tym amoniaku i siarkowodoru wynika, że stężenia tych zanieczyszczeń nie spowodują przekroczeń wartości dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym, poza terenem inwestycji.

Najbliższym terenem chronionym akustycznie, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/51/2003 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów są tereny zabudowy mieszkaniowej, znajdujące się w kierunku południowego wschodu, w odległości 1300m (wieś Dąbrowa) i północnego zachodu, w odległości 1300m (wieś Biestrzykowice).

Etap realizacji inwestycji, będzie wiązał się z wykonaniem prac budowlanych prowadzonych, przy użyciu ciężkiego sprzętu. Jednakże biorąc pod uwagę lokalizację zabudowy mieszkaniowej w znacznej odległości ocenia się, że etap realizacji, w dłuższym okresie czasu, nie będzie stanowił uciążliwości akustycznych i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku.

W ramach przedsięwzięcia, przewidziano instalację stacjonarnych urządzeń: 21szt. wentylatorów dachowych zainstalowanych na budynku inwentarskim, 2 szt. wentylatorów dachowych zainstalowanych na budynku kwarantanny, oraz agregatu prądotwórczego,  powodujących powstawanie hałasu. Dodatkowym źródłem emisji do środowiska będzie ruch pojazdów, w tym przede wszystkim, pojazdów ciężarowych i dostawczych na terenie obiektu.

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko przeprowadzono obliczenia propagacji hałasu z eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz istniejącego gospodarstwa, w których uwzględniono projektowane i istniejące źródła hałasu, w tym ruch pojazdów na terenie instalacji chowu trzody chlewnej. Biorąc pod uwagę negatywny wpływ przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego i założone rozwiązania dotyczące ochrony środowiska przed hałasem w tym eksploatację instalacji w porze dziennej i nocnej, w raporcie wykazano brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie charakteryzował się oddziaływaniem wynikającym z pracy sprzętu ciężkiego oraz ruchu pojazdów demontażu. Oddziaływanie to będzie miało charakter lokalny, może spowodować czasowe pogorszenie klimatu akustycznego na terenach chronionych, nie spowoduje jednak trwałych zmian w klimacie akustycznym tych terenów.

Na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji inwestycji dla pracowników budowy zapewnione zostanie zaplecze sanitarne. Odpowiednie zabezpieczenia podłoża miejsca postoju sprzętu i maszyn budowlanych, prowadzenie stałego nadzoru nad bieżącym wykonaniem prac i stanem urządzeń oraz wyposażenie placu budowy (na wypadek ewentualnego wystąpienia wycieku substancji szkodliwych) w odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń ograniczą możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych (punkt 1 niniejszej decyzji).

Na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzane będą do wybieralnego zbiornika, a następnie przekazywane na oczyszczalnię ścieków (punkt 1 niniejszej decyzji). Ponadto, jak wynika z raportu, wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych, dróg wewnętrznych, oraz powierzchnie dachów budynków odprowadzane będą na tereny zielone, należące do inwestora.

Mając na uwadze zakres planowanej inwestycji, uznano, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Powstająca gnojowica oraz ścieki z mycia budynku inwentarskiego będą magazynowane w kanałach gnojowicowych i zbiornikach na gnojowicę, a następnie wykorzystywana rolniczo tylko w okresie przeznaczonym do jej rolniczego zagospodarowania, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, dno kanałów gnojowicowych zostanie wykonane z betonu rolniczego z dodatkowym zbrojeniem siatką przeciwskurczową, a ściany będą żelbetowe. Zbiorniki przepompowni i częściowo zagłębiony w gruncie zbiornik na gnojowicę wykonane zostaną z żelbetowych elementów prefabrykowanych (punkt 2 niniejszej decyzji) i będą poddawane okresowym kontrolom, w celu sprawdzenia m.in. szczelności zaworów.

Z przedłożonych informacji wynika, że do zagospodarowania nawozów powstających z chowu zwierząt w gospodarstwie, zgodnie z treścią ustawy o nawozach i nawożeniu, potrzebny będzie areał o powierzchni nie mniejszej niż 49 ha gruntów rolnych. Inwestor posiada areał obejmujący ok. 40ha użytków rolnych, wobec czego gnojowica zostanie częściowo zagospodarowana na gruntach należących do ojca inwestora, który posiada areał o powierzchni ok. 400ha.

W przypadku ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia, zgromadzona gnojowica będzie wykorzystywana na ww. gruntach rolnych.

Podczas realizacji inwestycji w wyniku prowadzonych prac budowlanych i instalacyjnych wytwarzane będą głównie odpady o kodach m.in.: 17 01 01, 17 01 07, 17 02 01, 17 04 05. Obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas ww. robót spoczywać będzie na ich wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do ponownego wykorzystania w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach.

W trakcie eksploatacji inwestycji wytwarzane będą odpady o kodach m.in: 15 01 01, 15 01 02, 13 02 08*, 15 01 10*, 16 02 13*. Wszystkie odpady będą magazynowane na terenie posesji inwestora, w sposób selektywny (w szczelnych pojemnikach), w miejscu do tego przeznaczonym, a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

Etap ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia wiązałby się z pracami rozbiórkowymi i demontażem instalacji. Obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas ww. robót spoczywać będzie na ich wykonawcy. Ocenia się, że etap ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo wodne w rejonie jego lokalizacji.

Padłe zwierzęta magazynowane będę w szczelnych, zamkniętych pojemnikach, ustawionych pod wiatą, na płycie betonowej. W celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, w niniejszej decyzji nałożono warunek przekazywania padłych zwierząt, wyspecjalizowanym do tego podmiotom, w okresie letnim w ciągu 24 godzin od stwierdzenia padnięcia, a poza okresem letnim 2 razy w tygodniu.

Gnojowica stosowane będzie jako nawóz naturalny. Wykorzystanie odchodów zwierząt w powyżej opisany sposób odbywać się będzie przy spełnieniu zasad dla nawozów naturalnych określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 2015.625) W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o odpadach biomasa w postaci odchodów podlegających przepisom rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, wykorzystywanych w rolnictwie za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi - nie stanowią odpadu. Eksploatacja przedsięwzięcia nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O, CH4). Jednak poziom tej emisji nie będzie miał istotnego wpływu na klimat. Zastosowanie nowoczesnej technologii zarówno w zakresie żywienia zwierząt, a także instalacji energooszczędnych urządzeń pozwala ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Realizacja przedsięwzięcia nie przewiduje specjalnych zabezpieczeń w zakresie anomalii pogodowych. Zastosowane rozwiązania technologiczne zabezpieczą przede wszystkim przed nadmiernymi opadami, ponieważ nie będzie żadnych odkrytych zbiorników na odchody, przewiduje się, że cała instalacja gnojowicowa będzie szczelna. Nadmierny spływ wody może nastąpić z dachów oraz terenów utwardzonych, jednak nie będą to wody zanieczyszczone, a powierzchnia biologicznie czynna wokół fermy jest wystarczająca (ok. 5000 m2) aby wody opadowe wsiąkały w glebę. Spowodowanie zniszczeń w zabudowie, przez gwałtowne burze i wiatry jest mało prawdopodobne ze względu na konstrukcję budynków.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na gruntach użytkowanych rolniczo, poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dodatkowo przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na przyrodę w rejonie inwestycji zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji.

W niniejszej decyzji organ odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ:

a) dane ujęte w Raporcie na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko,

b) z przedstawionych w Raporcie informacji wynika, że skumulowane oddziaływanie istniejącej i planowanej instalacji nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

c) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

W prowadzonym postępowaniu administracyjnym został umożliwiony udział społeczeństwa poprzez umieszczenie stosownej informacji o planowanej inwestycji zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świerczowie (bip.swierczow.pl) jak i na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz przekazane sołtysowi sołectwa Dąbrowa celem umieszczenia na sołeckiej tablicy ogłoszeń.

W stosunku do planowanej inwestycji nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia.

Biorąc powyższe fakty pod uwagę, uwzględniając brak negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, postanowiono jak w sentencji

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Świerczów, w terminie 14 dni, licząc od daty jej doręczenia.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ, może zostać złożona w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna,  z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ust. OOŚ.

3. W przypadku etapowania inwestycji - gdy warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są nadal aktualne - istnieje możliwość wydłużenia ww. terminu do 10 lat. Zajęcie stanowiska w tym zakresie następuje w drodze postanowienia organu wydającego przedmiotową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o które można się ubiegać po osiągnięciu przez decyzję o środ. uwar. statusu decyzji ostatecznej i przed upływem terminu 6 lat, o którym mowa  w punkcie 2 pouczenia.

Załącznik do decyzji

nr RIM.6220.4.2015.MW

z dnia 21.04.2016r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej. Inwestycja sytuowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 86/2, obręb: 002 Dąbrowa, gm. Świerczów, powiat namysłowski.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu może być stwierdzony. Wójt Gminy Świerczów postanowieniem nr RIM.6220.4.2015.MW z dnia 15.01.2015r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje powstanie budynku do chowu trzody chlewnej (odchów prosiąt) o maksymalnej obsadzie 174 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną. Na przedsięwzięcie składać się będą niżej wymienione obiekty, budynki i budowle:

 1) budynek chlewni o łącznej obsadzie 174,00 DJP mieszczący komory sektorów dla loch, macior i prosiąt,

 2)  podziemny zbiornik przepompowni gnojowicy o poj. użytkowej 20m3;

 3) cylindryczny, wykonany z żelbetowych elementów prefabrykowanych zbiornik na płynne odchody zwierzęce o poj. użytkowej 1135,00m3, średnicy płyty dennej 19,85m i wysokości 4,00m,

 4) standardowy, podziemny, szczelny zbiornik na ścieki socjalno-bytowe o poj. użytkowej 9,50m3,

 5) silosy:

- standardowe silosy na pasze o pojemności 5,6t i wysokości całkowitej 5,10m posadowione na żelbetowych, monolitycznych płytach fundamentowych o wym.2,45x2,45,

- standardowy silos na pasze o pojemności 2,5t i wysokości całkowitej 3,40m posadowiony na żelbetowej, monolitycznej płycie fundamentowej o wym. 2,45x2,45m,

- standardowy silos na pasze firmy o pojemności 15,2m3 i wysokości całkowitej 6,50m posadowiony na żelbetowej, monolitycznej płycie fundamentowej o wym. 3,45x3,45m,

 6) kontenerowy agregat prądotwórczy,

 7) zestaw pojemników na odpady stałe - usytuowany na płycie betonowej o wym. ok. 2,40x2,20 m,

 8) zbiornik wody do celów przeciwpożarowych typu „ecobag” o poj. użyt. 100 m3,

 9) studnia głębinowa,

10) budynek kwarantanny dla loch remontowych o pow. użytkowej 210m2.

Ponadto na terenie działki projektuje się wewnętrzne drogi (o szerokości 4,50 m) i place manewrowe (zaplanowane jako gruntowe, utwardzone tłuczniem). Do nowo projektowanego budynku numer 1 zapewniono drogę pożarową o szerokości 4,50m.

Projektowany budynek chlewni o łącznej obsadzie 174,00 DJP, służyć będzie hodowli trzody chlewnej z przeznaczeniem do produkcji prosiąt w chlewni o wielkości stada 336 loch utrzymywanych w technologii rusztowej bezściółkowej, w cyklu otwartym, w systemie tygodniowej rotacji komór sektorów: porodowego oraz odchowu pozyskanych prosiąt.

Obiekt mieścił będzie niżej wymienione komory sektorów dla zwierząt oraz pomieszczenia pomocnicze:

 • sektor porodowy - 5 komór,
 • sektor odchowu prosiąt - 8 komór,
 • komora sektora kwarantanny loszek,
 • korytarz komunikacyjny,
 • komory przeznaczone do utrzymania loch i knurów, tj.: komora sektora krycia, komora sektora utrzymania knurów, komora loch prośnych i luźnych,
 • pomieszczenie kotłowni, szatnia brudna, łazienka z WC, szatnię czystą, korytarze komunikacyjne, biuro, pomieszczenie laboratorium, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie hydroforni.

Podstawową działalnością fermy będzie produkcja prosiąt i odchowanie do warchlaków o wadze do ok. 25 kg. Zwierzęta utrzymywane są w systemie rusztowym. Cykl produkcyjny obejmuje okres od zapłodnienia poprzez ciążę i odchów prosiąt.

Roczna maksymalna wielkość produkcji prosiąt wynosi ok. 8000szt. na rok. Stado podstawowe stanowią maciory i lochy – 336 szt.

W gospodarstwie planuje się stosowanie inseminacji. Nasienie będzie zakupywane z zewnątrz, hodowane knury będą to tzw. knury „szukarki” Knury i lochy są użytkowane przez 2-2,5 roku (lochy 4-5 wyproszeń). Średnio uzyskuje się od lochy 10 prosiąt odsadzonych w miocie. Współczynnik odchowu prosiąt ok. 85%.

Zadawanie pasz odbywać się będzie automatycznie z wykorzystaniem paszociągów. Zaprojektowano sześć linii paszowych typu linowo-krążkowego zasilanych z sześciu typowych silosów na pasze, wykonanych z blachy falistej. Przewiduje się zadawanie pasz suchych w postaci sypkiej lub granulowanej. Pasza pobierana będzie przez zwierzęta z automatów paszowych.

Woda do budynku dostarczana będzie z własnego ujęcia głębinowego zlokalizowanego na terenie fermy. Wykorzystywana będzie do celów produkcyjnych (pojenie zwierząt i na cele porządkowe oraz w celach bytowych tj. obsługa chlewni).

Woda pitna dla zwierząt zostanie doprowadzona rurami PP PN prowadzonymi pod sufitem. Rozprowadzenie do poszczególnych poideł smoczkowych umieszczonych na ścianach kojców - rurami stalowymi ocynkowanymi. Wszystkie instalacje wodociągowe biegnące poniżej 1 m nad posadzką wykonane będą z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwinty, natomiast instalacje biegnące powyżej 1 m nad posadzką - z rur PP PN łączonych przez zgrzewanie.

Centralne ogrzewanie w systemie przeznaczonym do stosowania w pomieszczeniach służących do utrzymania zwierząt zaplanowano w ośmiu komorach sektora odchowu prosiąt w postaci aluminiowych grzejników centralnego ogrzewania z rur ożebrowanych.

W pomieszczeniach części socjalno-biurowej  przewidziano centralne ogrzewanie w układzie standardowym w postaci typowego systemu centralnego ogrzewania grzejnikowego (tj. grzejniki ścienne). Wszystkie typy grzejników centralnego ogrzewania zasilane będą z projektowanej kotłowni - do zasilania instalacji centralnego ogrzewania przyjęto kocioł na gaz płynny propan-butan o mocy nominalnej ok. 100 kW.

Wentylacja: w chlewni projektuje się kanały wyciągowe z wentylatorami oraz wywietrzniki. W pomieszczeniach socjalno-techniczno-biurowych zaprojektowano typowe wywietrzniki grawitacyjne, natomiast w łazienkach i w WC zamontowana zostanie wentylacja automatyczna, uruchamiana po włączeniu światła.

Ścieki bytowe z pomieszczeń socjalnych odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego (szamba) o poj. 9,5m3 i wywożone przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków.

Odchody zwierzęce z fermy będą wykorzystane jako nawóz naturalny.

Wody opadowe i roztopowe: źródłem ich spływu będą tereny utwardzone, drogi wewnętrzne (1950m2), oraz powierzchnie dachów budynków(ok. 3000m2).  

Nie przewiduje się wykonania kanalizacji deszczowej. Wody opadowe będą spływały na tereny zielone należące do Inwestora.

Obiekt zasilany jest w energię elektryczną z przyłącza sieci energetycznej. Szacuje się, że zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosić będzie ok.30kW.

Głównymi odbiornikami energii będzie oświetlenie oraz paszociągi do podawania paszy. 

     


Świerczów, dnia 20.04.2016 r.

RIM.6220.2.2016.MW

D E C Y Z J A   

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2016 r. poz. 71  z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanisława Harasimiuk, działającego w imieniu Pana Grzegorza Świczewskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stawu rybnego - karpiowego w miejscowości Miejsce, gmina Świerczów”.

o r z e k a m:

umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stawu rybnego – karpiowego w miejscowości Miejsce, gmina Świerczów”.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 07.03.2016r. Pan Stanisław Harasimiuk, ul. Kośnego 30/1, 45-056 Opole,  działając w imieniu Pana Grzegorza Świczewskiego, zam. przy ul. Wiejskiej  7 w Miejscu, zwrócił się do Wójta Gminy Świerczów z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stawu rybnego – karpiowego w miejscowości Miejsce, gmina Świerczów”.

Dnia 07.03.2016r., na podstawie z art. 61 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r poz. 23 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie pismem z dnia 07.03.2016r., na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócono się do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ.4315.6.2016.AN z dnia 23.03.2016r. (data wpływu do tut. urzędu 25.03.2016r.), zaproponował nie nakładać na Inwestora P. Grzegorza Świczewskiego obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.66.2016.MD z dnia 04.04.2016r. odmówił wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia dla niego zakresu raportu, z uwagi na to, że przedsięwzięcie to nie mieści się w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdza, że dla inwestycji polegającej na „Budowie stawu rybnego - karpiowego w miejscowości Miejsce, gmina Świerczów”, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane.

            Biorąc pod uwagę informacje zawarte we wniosku Inwestora oraz w załączonej do niego karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając opinie Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie stwierdzono, że brak jest podstaw prawnych do prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

W świetle art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oznacza to, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie podlega obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzenia związanej z tą decyzją procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z treścią art. 105 §1 Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Świerczów, w terminie 14 dni, licząc od daty jej doręczenia.

.

Załącznik do decyzji nr RIM.6220.2.2016.MW z dnia  20.04.2016 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stawu rybnego – karpiowego  w obrębie wsi Miejsce w gminnie Świerczów, przy rzece Kluczborska Struga (Stara Stobrawa). Inwestycja obejmować będzie działki nr 495, 494, 73, 74/3.

Działalność polegała będzie na hodowli ryb karpiowych w ilości do 900kg ryb/1ha. Przewiduje się wielkość produkcji około 3000,00kg w ciągu roku.

Pod budowę stawu przewiduje się przeznaczyć działki nr 494, 495 i 73, o łącznej powierzchni 3,19 ha.

Obecnie działki nr 494, 495  to pastwiska kl. IV.

Działka nr 73 to użytek zaliczany do wód stojących wykorzystywanych rolniczo, obecnie porośnięta trzcinami i trawami turzycowymi, nieużytkowana.

Działka 74/3 - to rzeka Kluczborska Struga (Stara Stobrawa), z której planuje się poprowadzić ujęcie wody dla potrzeb stawów oraz wybudować gurt do podwyższenia wody o wysokości h=0,2÷0,3m.

Przewiduje się, że całkowita powierzchnia lustra wody wynosić będzie około 2,80ha.

Średnia głębokość stawów wynosić będzie 1,3m, licząc od rzędnej terenu do dna stawu.

Na działkach nr 494, 495 planuje się budowę stawów rybnych karpiowych o powierzchni lustra wody około 2,2ha, natomiast działkę nr 73 planuje przystosować do możliwości hodowania ryb karpiowych, poprzez wykonanie oczyszczenia terenu i budowie budowli piętrzących wodę w stawie.

Ujęcie wody planuje się z rzeki Kluczborska Struga poprzez wybudowanie na niej gurtu spiętrzającego wodę w rzece na wysokość około 20 ÷ 30cm. Odprowadzenie wody ze stawu odbywać się będzie do rowów melioracyjnych.

Wokół stawów będą wykonane groble stawowe o następujących wymiarach:

− szerokość grobli górą - 3m

− nachylenie skarpy odwodnej - 1:2

− nachylenie skarpy odpowietrznej - 1:1,5

Grunt pozyskany podczas wykopywania stawu będzie w całości wykorzystany do budowy grobli stawowych.

Do wykonania robót ziemnych i budowli przewiduje się użyć tradycyjnych maszyn do robot ziemnych:

− koparek podsiębiernych o poj. łyżki V=0,4÷0,6m3,

− spycharek do przemieszczania mas ziemnych i zagęszczania grobli stawowych,

− betoniarek wolnospadowych, stosowanych przy wykonywaniu budowli stawowych.

Ujęcie wody na potrzeby stawu i w celu piętrzenia wody w stawie wykonane będzie za pomocą budowli stawowych typowych, zwanych mnichami:

− ujęciowych,

− piętrząco - spustowych.

Mnichy, to typowe niewielkie obiekty składające się z dwóch części: stojaka i leżaka, połączonych ze sobą pod kątem prostym lub minimalnie rozwartym.

Stojak to konstrukcja betonowa z bloczków B-30, składająca się z trzech ścian: dwóch bocznych i tylnej. Przód składany jest z zastawek, a jego wysokość zależy od docelowego poziomu wody lub wymaganego przepływu. W celu piętrzenia wody zastawki będą wsuwane w prowadnice, a dla uruchomienia przepływu wody będą wyciągane.

Leżak to rura z PCV lub betonowa, wbudowana w groblę i połączona z tylną, dolną częścią stojaka. Przez leżak odpływać będzie woda wpadająca do stojaka.

Do budowy gurtu podpiętrzającego wodę w rzece będą użyte płyty drogowe pełne o wymiarach 300x150x20 cm oraz pale melioracyjne Ø 10-15cm i długości 150cm.

Paliwo do maszyn pracujących na budowie będzie dowożone przez firmy specjalistyczne, a tankowanie ich odbywać się będzie bezpośrednio z samochodu dowożonego na specjalnie wyznaczonym terenie przy drodze dojazdowej do budowy.

Inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko. W czasie prowadzenia robót budowlanych emitowane będą hałas i substancje pyłowe i gazowe do  powietrza, powstające wskutek prowadzenia prac, działania maszyn, urządzeń i pojazdów. Zakres bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia będzie się ograniczał  jedynie do działek zajętych przez prace budowlane. Na działki sąsiednie inwestycja oddziaływać będzie jedynie w sposób krótkotrwały, podczas budowy (hałas), a po jego zakończeniu wszelkie negatywne wpływy zanikną. Ze względu na brak możliwości wystąpienia stężeń ponadnormatywnych nie stwierdzono konieczności podejmowania dodatkowych działań mających na celu ograniczenie przenikania zanieczyszczeń na tereny sąsiadujące z drogami.

Powstające w trakcie realizacji robót odpady gromadzone będą w sposób selektywny i po zakończeniu prac zostaną odebrane przez uprawnione do tego jednostki.

Socjalne zaplecze budowy zapewni gromadzenie i bieżące usuwanie przez stosowne służby zanieczyszczeń bytowych (ścieki z tymczasowych toalet).

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza (np. sadzy elementarnej respirabilnej) i hałasu oraz wibracji jakie lokalnie i w sposób krótkotrwały powstaną podczas realizacji inwestycji wskutek działania maszyn i sprzętów budowlanych, używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt oraz  maszyny posiadające aktualne badania techniczne, w tym koparki, ładowarki oraz samochody ciężarowe do wywożenia mas ziemnych i dostarczania materiałów budowlanych i kruszyw.

Wszystkie użyte do budowy materiały wytworzone zostaną poza terenem budowy. Transportowane materiały zostaną zabezpieczone przed pyleniem.

Po zakończeniu robót powierzchnia terenu wokół inwestycji zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

Na etapie budowy uciążliwość dla środowiska będzie wynikiem konieczności naruszenia naturalnej struktury gleby na obszarze objętym inwestycją. Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu nie pociągną za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym samym i na większym obszarze.

            


Świerczów, dnia 07.03.2016r.

 

RIM.6220.1.2016.MW

DECYZJA

o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Namysłowskiego, pl. Wolności 12a, 46-100 Namysłów, z dnia 19.01.2016r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr DP 1129 O, o przebiegu Mikowice-Biestrzykowice, na odcinku DK 39 Żaba – DW 454 Biestrzykowice”,

orzekam:

BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA

PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

UZASADNIENIE:

 

Dnia 19.01.2016r. Zarząd Powiatu Namysłowskiego wystąpił z wnioskiem do tutejszego urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr DP 1129 O, o przebiegu Mikowice-Biestrzykowice, na odcinku DK 39 Żaba – DW 454 Biestrzykowice”.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  dnia 19.01.2016r.  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

            Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niniejszą inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócono się do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.25.2016.DF z dnia 04.02.2016 (data wpływu do tut. urzędu 05.02.2016r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Opolski Państwowy Wojewódzkiego Inspektor Sanitarny w piśmie nr NZ.9022.3.4.2016.BK z dnia 26.02.2016, również zrezygnował z nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Strony biorące udział w postępowaniu nie zgłosiły żadnych uwag, wniosków oraz zastrzeżeń do inwestycji pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1129 O, o przebiegu Mikowice-Biestrzykowice, na odcinku DK 39 Żaba – DW 454 Biestrzykowice.

Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Wójt Gminy Świerczów przed wydaniem postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględnił wszystkie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, tj. ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”; ponadto wziął pod uwagę stanowiska organów opiniujących i brak zastrzeżeń i wniosków dotyczących planowanej inwestycji. Po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na  środowisko. Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany warunków wykorzystania terenu. Nastąpi jedynie tymczasowe zajęcie terenu na czas przebudowy drogi.

Uwzględnione uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

 1. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

- rodzaj inwestycji:

a) przebudowa drogi powiatowej nr DP 1129 O, o przebiegu Mikowice-Biestrzykowice, na odcinku DK 39 Żaba – DW 454 Biestrzykowice”, obejmująca działki należące do Powiatu Namysłowskiego, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, o numerach:

- 64/1, 321 obręb Żaba,

- 569/1, 569/2, 439, 440, obręb Miodary,

- 227, obręb Biestrzykowice,

 1. inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie wystąpi kumulowanie się oddziaływań na otaczające ją środowisko;
 2. nie przewiduje się wykorzystywania zasobów naturalnych;
 3. faza realizacji wiąże się z krótkotrwałym wpływem na środowisko i przejściowymi uciążliwościami o zasięgu lokalnym;
 4. w trakcie realizacji oraz eksploatacji przedmiotowej inwestycji brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii w związku z zastosowanymi substancjami i stosowanymi technologiami.

- charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

 1. usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska:

Projektowany odcinek drogi przebiega przez tereny z zabudową jednorodzinną i przez tereny pod nią przeznaczone oraz  inne obszary niezabudowane, z działkami rolnymi (pola uprawne i nieużytki rolne). Geometria dróg mieści się w szerokości istniejących pasów drogowych.

 1. w zasięgu przedsięwzięcia brak jest obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
 2. obszary wybrzeży – nie występują;
 3. brak obszarów górskich. Bliskość przedsięwzięcia w stosunku do obszarów leśnych nie będzie powodować zagrożenia dla tych terenów;
 4. obszary objęte ochroną: przedmiotowe przedsięwzięcie częściowo realizowane jest w „Obszaru Chronionego Krajobrazu – Lasy Stobrawsko-Turawskie”, powołanego rozporządzeniem nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 maja 2006r. nr 33, poz.1133 z późn. zm.).

Realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  prowadzona na obszarze chronionego krajobrazu - w myśl art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651) - jest zakazana. Jednak  zgodnie z  art. 24 ust. 2 pkt 3 niniejszej ustawy, zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, do jakich, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015. poz. 1774),  zaliczane jest wykonywanie robót budowlanych na drogach publicznych.

 1. w otoczeniu prowadzonej inwestycji, na działce nr 440 w obrębie wsi Miodary, znajduje się pojedynczy pomnik przyrody w postaci dębu szypułkowego (nr rejestru wojewódzkiego 931). Przedmiotowa inwestycja nie zagraża swym oddziaływaniem ww. pomnikowi;

Ponadto nie przewiduje się wycinki jakichkolwiek drzew i krzewów, w związku z wykonywanymi pracami budowlanymi.

W otoczeniu inwestycji brak innych obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków lub siedlisk roślin i ich zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną;

 1. standardy jakości środowiska – przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze, na którym występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu – co stwierdza się w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”.

Przebudowa drogi spowoduje poprawę jej standardu, dzięki czemu upłynni się ruch pojazdów, przez co stan jakości powietrza w rejonie inwestycji nie ulegnie pogorszeniu.

 1. brak obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
 2. inwestycja liniowa, niska gęstość zaludnienia, brak zagrożenia;
 3. brak obszarów przylegających do jezior;
 4. brak uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
 5. rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:
  1. zasięg oddziaływania przedsięwzięcia to część obszaru gmin: Świerczów - miejscowość Biestrzykowice i Miodary oraz gminy Namysłów - miejscowość Żaba;
  2. brak transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze;
  3. przedsięwzięcie wiąże się z krótkotrwałym oddziaływaniem na środowisko i obciążeniem istniejącej infrastruktury technicznej na czas prowadzenia robót;
  4. brak prawdopodobieństwa oddziaływania, ewentualne jest oddziaływanie jednokrotne, krótkotrwałe i odwracalne.

Po analizie inwestycji dokonanej na podstawie materiałów przedłożonych przez Inwestora i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, w oparciu o uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”, uwzględniając opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Wójt Gminy Świerczów postanowieniem nr RIM.6220.1.2016.MW z dnia 26.02.2016r. stwierdził, że „Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1129 O, o przebiegu Mikowice-Biestrzykowice, na odcinku DK 39 Żaba – DW 454 Biestrzykowicenie wymaga przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko. Postanowienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świerczowie, na stronie internetowej - w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie dokumentu na tablicach ogłoszeń we wsiach, przez które przebiegać będzie inwestycja.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski. Nie stwierdzono również, aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Świerczów, w terminie 14 dni, licząc od daty jej doręczenia.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ, może zostać złożona w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna,  z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ust. OOŚ.

3. W przypadku etapowania inwestycji - gdy warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są nadal aktualne - istnieje możliwość wydłużenia ww. terminu do 10 lat. Zajęcie stanowiska w tym zakresie następuje w drodze postanowienia organu wydającego przedmiotową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o które można się ubiegać po osiągnięciu przez decyzję o środ. uwar. statusu decyzji ostatecznej i przed upływem terminu 6 lat, o którym mowa  w punkcie 2 pouczenia.

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski

 

Załącznik do decyzji nr RIM.6220.1.2016.MW z dnia  07.03.2016 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Inwestycja polegać będzie na „Przebudowie drogi powiatowej nr DP 1129 O, o przebiegu Mikowice-Biestrzykowice, na odcinku DK 39 Żaba – DW 454 Biestrzykowice”.

Lokalizacja obejmie działki o numerach:

- 64/1, 321 obręb wsi Żaba, gmina Namysłów.

- 569/1, 569/2, 439, 440, obręb  wsi Miodary, gmina Świerczów.

- 227, obręb  wsi Biestrzykowice, gmina Świerczów.

Łączna długość remontowanej drogi wynosi 7.098,00mb, z czego na terenie gminy Świerczów remontowane będzie 5.092,5mb , a na terenie gminy Namysłów 2.005,5mb.

Całkowita powierzchnia terenu przebudowywanej drogi wynosi ok. 81.300,00 m2.

Przebudowa drogi ma na celu doprowadzenie jej do stanu umożliwiającego przenoszenie przez nią obciążeń konstrukcyjnych ruchu 100 kN/oś i wyprofilowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Przebudowy odcinek będzie posiadać parametry drogi klasy Z - droga zbiorcza, jednopasmowa.

Parametry techniczne planowanej do przebudowywanej drogi:

- szerokości pasa drogi 9,0m – 18,0m,

- pobocze tłuczniowe – o szerokości 1,00 m.

- zjazdy bitumiczne

- zjazdy tłuczniowe

- zjazdy z kostki betonowej

- chodnik z kostki betonowej

Nawierzchnia drogi powiatowej zostanie wykonana z mieszanki mineralno – asfaltowej – 5 cm.

Zjazdy w ciągu drogi powiatowej będą wykonane w tej samej technologii, jak nawierzchnia drogi, o poniżej opisanej konstrukcji:

Zjazdy bitumiczne:

 • korytowanie – 20 cm
 • warstwa odsączająca z piasku naturalnego – 10 cm
 • warstwa tłucznia kamiennego – 20 cm
 • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej – 5 cm

Zjazdy tłuczniowe:

 • korytowanie – 20 cm
 • warstwa odsączająca z piasku naturalnego – 10 cm
 • warstwa tłucznia kamiennego – 20 cm

Zjazdy z kostki betonowej:

 • korytowanie – 20 cm
 • warstwa odsączająca z pisku naturalnego – 10 cm
 • warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego – 15 cm
 • podbudowa tłuczniowa z kruszywa kamiennego – 10 cm
 • podsypka z grysu kamiennego – 3 cm
 • kostka betonowa – 8 cm

Zadanie będzie polegało na:

- przebudowie nawierzchni drogi wraz z jej infrastrukturą,

- odwodnieniu drogi,

- wykonaniu zjazdów do posesji i na pola,

- oznakowaniu poziomym i pionowym na drodze,

- wykonanie poboczy utwardzonych z materiałów przepuszczalnych,

- odnowa istniejących rowów.

Inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko. W czasie prowadzenia robót budowlanych emitowane będą hałas i substancje pyłowe i gazowe do  powietrza, powstające wskutek prowadzenia prac, działania maszyn, urządzeń i pojazdów. Zakres bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia będzie się ograniczał  jedynie do działek zajętych przez prace budowlane. Na działki sąsiednie inwestycja oddziaływać będzie jedynie w sposób krótkotrwały, podczas budowy (hałas, utrudnienia w ruchu, ewentualne pylenie), a po jego zakończeniu wszelkie negatywne wpływy zanikną. Ze względu na brak możliwości wystąpienia stężeń ponadnormatywnych nie stwierdzono konieczności podejmowania dodatkowych działań mających na celu ograniczenie przenikania zanieczyszczeń na tereny sąsiadujące z drogami.

Prowadzone prace nie będą wymagały dokonywania wycinki drzew i krzewów.

Powstające w trakcie realizacji robót odpady gromadzone będą w sposób selektywny i po zakończeniu prac zostaną odebrane przez uprawnione do tego jednostki.

Socjalne zaplecze budowy zapewni gromadzenie i bieżące usuwanie przez stosowne służby zanieczyszczeń bytowych (ścieki z tymczasowych toalet).

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza (np. sadzy elementarnej respirabilnej) i hałasu oraz wibracji jakie lokalnie i w sposób krótkotrwały powstaną podczas realizacji inwestycji wskutek działania maszyn i sprzętów budowlanych, używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt oraz  maszyny posiadające aktualne badania techniczne, w tym koparki, ładowarki oraz samochody ciężarowe do wywożenia mas ziemnych i dostarczania materiałów budowlanych i kruszyw. Zagęszczanie i ubijanie podłoża prowadzone będzie z użyciem maszyn i urządzeń do stabilizacji gruntu, dających gwarancję uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wszystkie użyte do budowy materiały wytworzone zostaną poza terenem budowy. Transportowane materiały zostaną zabezpieczone przed pyleniem.

Po zakończeniu robót powierzchnia terenu wokół inwestycji zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

            Nie wystąpi przekształcenie powierzchni terenu. Na etapie budowy uciążliwość dla środowiska będzie wynikiem konieczności naruszenia naturalnej struktury gleby na obszarze objętym inwestycją. Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu nie pociągną za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym samym i na większym obszarze.

W bezpośrednim obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie występują żadne ujęcia wód. W związku z powyższym realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała wpływu na ich eksploatację.

 


  Świerczów, dnia 12.01.2016 r.

 

RIM.6220.1.2015.MW

DECYZJA

o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika - p. Pawła Płatkiewicza, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Namysłowskiego - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu „Pieczyska II” w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn - Domaradz - Jagienna w km 3+953 ,

orzekam:

BRAK KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA

NA ŚRODOWISKO DLA  PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA:

„PRZEBUDOWIE MOSTU „PIECZYSKA II” W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

 NR DP 1132 O STAROŚCIN - DOMARADZ - JAGIENNA W KM 3+953.”

UZASADNIENIE:

Dnia 12.10.2015r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek p. Pawła Płatkiewicza - pełnomocnika, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Namysłowskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu „Pieczyska II” w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn - Domaradz - Jagienna w km 3+953.

            Dnia 12.10.2015r., zgodnie z art. 61 § 1 KPA, Wójt Gminy Świerczów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niniejszą inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócono się do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.301.2015.MD z dn. 28.10.2015r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu opinią sanitarną nr NZ.9022.440.2015.ET z dnia 27.11.2015, również zrezygnował z nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Strony biorące udział w postępowaniu nie zgłosiły żadnych uwag, wniosków oraz zastrzeżeń do inwestycji pn.: przebudowa mostu „Pieczyska ” w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn - Domaradz - Jagienna w km 3+953.

Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Wójt Gminy Świerczów przed wydaniem postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględnił wszystkie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; ponadto wziął pod uwagę stanowiska organów opiniujących i brak uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących planowanej inwestycji. Po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na  środowisko. Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany warunków wykorzystania terenu. Nastąpi jedynie tymczasowe zajęcie terenu na czas przebudowy mostu.

Uwzględnione uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

 1. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:
  a) Rodzaj inwestycji: przebudowa obiektu mostowego „Pieczyska II”, zlokalizowaneg ciągu drogi powiatowej nr DP1132  O Starościn – Domaradz – Jagienna w km  3+953,70;
  b) przedmiotowa operacja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami;
  c) brak wykorzystywania zasobów naturalnych;
  d) faza realizacji wiąże się z krótkotrwałym wpływem na środowisko i przejściowym  uciążliwościami o zasięgu lokalnym;
  e) brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

 1. usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska:
  a) w zasięgu przedsięwzięcia brak jest obszarów błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
  b) brak obszarów wybrzeży;
  c) brak obszarów górskich natomiast bliskość przedsięwzięcia w stosunku do obszarów leśnych nie będzie powodować zagrożenia dla tych terenów;
  d) inwestycja zlokalizowana jest na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. nr 33, poz. 1136), w § 3 określa zakazy obowiązujące na terenie ww. parku. Zgodnie z art.17 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, zakazy te nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, do których na podstawie art. 6 pkt1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, zalicza się przedmiotowe przedsięwzięcie.
  e) brak obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i ich zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną;
  f) brak obszarów na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
  g) brak obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
  h) zabudowa zagrodowa znajduje się w dalszej odległości od inwestycji, stąd niska gęstość zaludnienia - brak zagrożenia;
  i) brak obszarów przylegających do jezior;
  j) brak uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;
 2. rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:
  a) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia to część obszaru jednej gminy – Świerczów, Położenie na działkach o numerach: 56, 75, 213 zlokalizowanych na terenie gminy Świerczów, obręb Pieczyska;
  b)  brak transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze;
  c) przedsięwzięcie wiąże się z krótkotrwałym oddziaływaniem na środowisko i obciążeniem istniejącej infrastruktury technicznej na czas prowadzenia robót;
  d) brak prawdopodobieństwa oddziaływania, oddziaływanie krótkotrwałe, jednokrotne i nieodwracalne.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Świerczów w dniu 03.12.2015r. wydał postanowienie nr RIM.6220.1.2015.MW o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dane o postanowieniu zostały przesłane do stron postępowania oraz zamieszczone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świerczowie oraz na stronie internetowej (BIP).

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1.  Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:  pełnomocnik Zarządu Powiatu Namysłowskiego - Paweł Płatkiewicz, Pracownia Projektowa „Most” Maria Włodarczak, Tomasz Świderski Sp. j., ul. Ajschylosa 48, 60-461 Poznań;

2.  a/a.

Do wiadomości:

1. Sołtysa miejscowości Zbica  -  celem  zapoznania z treścią mieszkańców miejscowości Pieczyska.

 

Decyzja niniejsza umieszczona zostaje na:

1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Świerczowie;

2. stronie internetowej urzędu (BIP);

3. tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

Załącznik do decyzji nr RIM.6220.1.2015.MW z dnia 12.01.2016 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestycja polegać będzie na przebudowie obiektu mostowego „Pieczyska II”, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr DP1132O Starościn – Domaradz – Jagienna w km 3+953,70.

Lokalizacja obejmie działki o numerach: 56, 75, 213 w obrębie wsi Pieczyska, na terenie gminy Świerczów.

Wielkość zajmowanego pod inwestycję terenu wynosić będzie około 380 m2.

Parametry techniczne planowanego do realizacji obiektu mostowego:

Powierzchnia ustroju nośnego             -           95m2

Nośność: klasa „C”                                -           30 ton

Ilość przęseł                                          -           1 

Rozpiętość teoretyczna przepustu        -           5,00m

Długość całkowita  przepustu wraz z konstrukcją zasypki inżynierskiej  - 12,72m

Szerokość przęsła Bp                            -           10,26 m

w tym:

                        - jezdnia                                  -           5,50 m

- opaska bezpieczeństwa        -           2 x 0,50 m

- gzyms ścianki czołowej         -           2 x 0,47 m

 

Zadanie będzie polegało na rozebraniu istniejącej, zniszczonej i skorodowanej konstrukcji nośnej oraz podpór mostu i wykonanie nowej konstrukcji nośnej gruntowo-powłokowej ze stalowej blachy falistej i warstwy gruntowej, z wykonaniem żelbetowych ścian czołowych.

Dodatkowo na moście i na dojazdach do niego zostanie wykonana nowa nawierzchnia. Po obu stronach mostu zostaną zamontowane bariery osłonowe.

W obrębie mostu zostanie wykonana regulacja dna rzeki oraz umocnione zostaną skarpy kanału.

Inwestycja nie wymaga prowadzenia wycinki drzew i krzewów.

Powstające w trakcie realizacji robót odpady gromadzone będą w sposób selektywny i po zakończeniu prac zostaną odebrane przez uprawnione do tego jednostki.

Socjalne zaplecze budowy zapewni gromadzenie i bieżące usuwanie przez stosowne służby zanieczyszczeń bytowych (ścieki z tymczasowych toalet).

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu oraz wibracji jakie lokalnie i w sposób krótkotrwały powstaną podczas realizacji inwestycji wskutek działania maszyn i sprzętów budowlanych, używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt oraz  maszyny posiadające aktualne badania techniczne tj. koparki, ładowarki lub koparko-ładowarki oraz samochody ciężarowe do wywożenia mas ziemnych i dostarczania materiałów budowlanych i kruszyw. Wszystkie użyte do budowy materiały wytworzone zostaną poza terenem budowy. Zagęszczanie i ubijanie podłoża prowadzone będzie z użyciem zagęszczarek i ubijaków do stabilizacji gruntu, dających gwarancję uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Po zakończeniu robót powierzchnia terenu wokół inwestycji zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

            Zakres bezpośredniego oddziaływania przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia ograniczał się będzie jedynie do działek zajętych przez prace budowlane. Na działki sąsiednie inwestycja będzie jedynie w sposób krótkotrwały podczas budowy (hałas, utrudnienia w ruchu, ewentualne pylenie), a po jego zakończeniu wszelkie negatywne wpływy zanikną.

            Zastosowana technologia na etapie budowy ma minimalny wpływ na jego pogorszenie. W czasie prowadzenia robót budowlanych emitowane będą:

-     hałas pracujących koparek, środków transportowych, elektronarzędzi,

-     emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza od pracujących maszyn, samochodów.

            Nie wystąpi przekształcenie powierzchni terenu. Na etapie budowy uciążliwość dla środowiska będzie wynikiem konieczności naruszenia naturalnej struktury gleby na obszarze objętym inwestycją. Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu nie pociągną za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym samym i na większym obszarze.