||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów

Świerczów, dnia 22.12.2015 r.

RIM.271.3.2015MH


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów ” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 3

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych

„EKOWOD” Spółka z o.o.

ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 95%” i kryterium „emisja spalin 5%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SIWZ, odpowiednio kryterium cena 95 pkt i kryterium emisja spalin 5 pkt. Suma 100 pkt.

Cena: 197 303,04 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzy  zł 04/100) – najkorzystniejsza oferta

 Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1

REMONDIS Opole Sp. z o.o

Al. Przyjaźni 9

45 – 573 Opole

Kryterium cena - otrzymana ilość punktów 68,40, Kryterium emisja spalin - otrzymana ilość punktów 5. Suma: 73,40 pkt

Oferta nr 2

EKO-TRANS

Jan Kurowski

ul. Brynicka 16B, 46-082 Kup

Kryterium cena - otrzymana ilość punktów 57,00 Kryterium emisja spalin - otrzymana ilość punktów 1,66. Suma: 58,66 pkt

Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.     

Wójt  Gminy
Andrzej Gosławski