||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 60 000 l”.

Świerczów, dnia 17.12.2015 r.

RIM.271.2.2015.MH


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około  60 000 l” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka

ul. Namysłowska 7

63- 640 Bralin

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena 2,08 zł / 1 litr  ( słownie: dwa złote  08/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena 

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Ofertę nr 2

„PETROL” Sp. z o.o

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

Kryterium – cena; łączna ilość punktów 99,04

Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

Andrzej Gosławski
 Wójt Gminy Świerczów