||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 111 / 2015 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 grudnia 2015 r.W sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Świerczów.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  111 / 2015

     WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
    z dnia 14 grudnia  2015 r.

      W sprawie: ogłoszenia  III (trzeciego) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących  własność Gminy Świerczów.

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1514 z późn. zm.) w związku z art. 25, 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr  VII /27 / 2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 marca 2015 roku zarządza się co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam III (trzeci)  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, będącą własnością   Gminy Świerczów.
  2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 1.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 2.   Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie    

     Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie

 

 

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

 

                                                    

                                                                                                                                                         Załącznik nr 1 do Zarządzenia                                                                                                   Nr 111 /2015 z dnia 14 grudnia  2015 r

 

 O G Ł O S Z E N I E         

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.)   oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) 

o g ł a s z a  III

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości dnia 26 czerwca 2015 roku

L.p.

Miejscowość

położenie

Nr

działki

Pow.

(ha)

KW

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie, zobowiązanie
nieruchomości

Forma oddania

Cena nieruchomości
netto

1.

Starościn

251

 

 0.3000

 

 

  OP1U/000   

  87821/4

 

Działka niezabudowana, z dostępem do drogi.  Teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
jednorodzinne w  
części tereny rolnicze z dopuszczeniem dolesień ,Nieruchomość bez obciążeń i    zobowiązań.

 

 Sprzedaż
przetarg
nieograniczony

 

 

25000.00 zł

 

 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT.

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu  774196170.    

Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2016 r.  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia                       

19.01.2016 r. na konto  89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.