||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 112/ 2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 14 grudnia 2015 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr  112/ 2015

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 14 grudnia  2015 roku

       W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1514),  w związku z art. 25 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774).

Zarządzam

§ 1

 

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wymienionych  miejscowościach wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat jak niżej.

 

L.p.

Miejscowość

Nr
działki

Pow.
(ha)

KW

Opis nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie
nieruchomości

Forma
Oddania
(przetarg)

1.

 

   2.

Miodary

 

  Miodar

64/1

 

259/6

3.5600

 

0.3800

OP1U/000   66185/0

 

OP1U/000
797544

Użytek rolny.
Do użytku rolnego.
Bez obciążeń
i zobowiązań

 

Użytek rolny.
Do użytku rolnego.
Bez obciążeń.
i zobowiązań

4.7430dt

 

 

 

0.9120 dt

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

 

 

 

 

 

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

1.Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,  w dt żyta.

2.  Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy

obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.

3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego,  do 30 września każdego  roku  z zastrzeżeniem,

     iżpłatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po

     podpisaniu  umowy .

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.