||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów


Świerczów, 10.12.2015r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów,

ul. Brzeska 48, pok. nr 6, woj. opolskie, pow. namysłowski,

tel 077 419-61-57, fax 077 419-61-70, e-mail:

 

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  na  których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów  ”.

1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl

4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

5. Rodzaj zamówienia: usługi

6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 90.51.31.00-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,90.51.20.00-9 – Usługi transportu odpadów, 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami, 34.92.84.80-6 – Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

Przedmiotem  zamówienia jest realizacja zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  na  których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów    ”.

Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych  odbywać będzie się w zakresie: odbierania  zmieszanych  odpadów komunalnych, odbierania i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów ,odbierania odpadów ulegających biodegradacji ( w przypadku nieruchomości wyposażonych w worki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji),odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów,  odpadów budowlanych  i rozbiórkowych .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia.  

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Od dnia 04.01.2016r do dnia 31.12.2016 r.

11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1Informacja na temat wadium
11.2  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100)
11.3 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.4 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

11.4.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:

wpis do rejestru działalności regulowanej  w Gminie Świerczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Weryfikacja   tego warunku  dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 oraz  w oparciu o przedstawienie zamawiającemu  w/w dokumentów. Ocena wg formuły spełnia / nie spełnia.

11.4.2 Wiedza  i  doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat  przed terminem składania ofert , a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie wykonanie lub wykonywanie minimum  dwóch usług odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającym na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 300Mg odpadów komunalnych zmieszanych  w roku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie.   Weryfikacja  tego warunku  dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 oraz  w oparciu o  dotychczasowe zrealizowane zamówienia. .Ocena wg formuły spełnia / nie spełnia.

11.4.3 Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają co najmniej :

dwa pojazdy  typu śmieciarka do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych , 2 pojazdy do zbiorki selektywnej odpadów co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Weryfikacja  tego warunku  dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 oraz  w oparciu o  wykaz zgodnie z załącznikiem nr 5a do SIWZ .Ocena wg formuły spełnia / nie spełnia.

11.5 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

11.5.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje zgodnie z pkt. 11.4.1

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat  przed terminem składania ofert , a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie wykonanie lub wykonywanie minimum  dwóch usług odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającym na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 300Mg odpadów komunalnych zmieszanych  w roku z podaniem ich wartości i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie zgodnie z pkt.11.4.2

- wykaz  narzędzi , wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia  wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z pkt.11.4.3

 11.5.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 pkt.5 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-Lista  podmiotów należących do tej  samej grupy kapitałowej o której  mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym ,że nie należy do grupy kapitałowej

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia , zdolnościach  finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, a jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wymagane jest przedłożenie dokumentów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 11.5.2.

11.5.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.                                                           

11.6 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

   cena oferowana  –  waga kryterium - 95%;

   emisja spalin – waga kryterium -5 %

 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający  przewiduje  zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

 - gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających ze zmian przepisów prawa w tym przepisów ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach

 - zmiany obowiązującej stawki podatku VAT

15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swierczow.pl

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6. Formularz  jest  bezpłatny.

17. Termin składania ofert: 18.12.2015 r. godzina 13:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pokój nr 2.

18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

21. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10.12.2015 r.

23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej – nie dotyczy

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf 
DOCOświadczenia.doc 
DOCFormularz oferty.doc 
DOCProjekt umowy.doc 
DOCSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc 

Załączniki 1 a 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI- 217-2013 z dnia 24 października 2013.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX- 240-2013 z dnia 27 lutego 2014.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI- 177-2013 z dnia 21 marca 2013.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-165-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf 

Załaczniki 1 b
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX- 241-2014 z dnia 27 lutego 2014.pdf 

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 186-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-169-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r (1).pdf 

PDFZałącznik 1e - Wykaz miejscowości wraz z przysiółkami z terenu Gminy Świerczów.pdf
PDFZałącznik 1d - wykaz osób zameldowanych na terenie Gminy Świerczów.pdf
PDFZałącznik 1c - lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki baterii i akumulatorów mało gabarytowych.pdf