||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Z a r z ą d z e n i e Nr 104 / 2015Wójta Gminy Świerczów z dnia 17 listopada 2015 r. sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Świerczów.

ZA R Z Ą D Z E N I E  Nr  104 / 2015

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia 17 listopada  2015 r.

           W sprawie: ogłoszenia III (trzeciego)  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących  własność Gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515)    w związku z art. 25, 35 ust. 1 i 2 i art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r.  poz. 782 z późn.  zm.) oraz Uchwały Nr  XXXV/281/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 06 listopada 2014 roku zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam III (trzeci)   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy  Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 104 /2015  z dnia 17 listopada  2015 r

 

 O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 782 z późn. zm.)  oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 z późn. zm.) 

o g ł a s z a  III

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości dnia 20 maja 2015 roku

L.p.

Miejscowość
położenie

Nr
działki

Pow.
(ha)

KW

Opisnieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie,
zobowią
zanie
nieruchomości

Forma
oddania

Cena nieruchomości
netto

1.

Grodziec

69/1

0.1300

OP1U/000  
73201/1

Działka z dostępem do drogi,
zabudowana wyłączoną  z eksploatacji 
  studnią . Teren
zabudowy  zagrodowej
i
mieszkaniowej  jednorodzinnej, bez obciążeń  i   zobowiązań.

przedaż - nieograniczony

15000.00 zł

 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT. Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170.  Przetarg odbędzie się w dniu  22.12.2015r. o godz. 1000w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia  18.12.2015r.na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 .

Postąpienie w przetargu to 1%ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.