||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Podejscie Leader

Projekt utworzenia mikroregionów w obszarze tzw.ściany zachodniej województwa przy wsparciu samorządu województwa.

Perspektywa lat 2007-2013

Podejście Leader ze swej natury jest znakomitą metodą aktywizacji obszarów zmarginalizowanych o trudnej sytuacji gospodarczej w powiązaniu z atrybutem alokacji znacznych środków finansowych, znakomicie nadaje się do prowadzenia polityko wyrównywania poziomu rozwoju poszczególnych obszarów w regionie.

W latach 2007-2013 co najmniej 2,5 do 5% środków przyszłego PO ROW, skierowanego na rozwój obszarów wiejskich będzie musiało być wykorzystane w ramach IV osi-podejścia Leader tj. przez mikroregiony posiadające:
Układ zarządcy w postaci Lokalnej Grupy Działania (LGD)
Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszaru Wiejskiego (ZSROW)
Gran globalny na realizację projektów wynikających ze ZSROW
Sytuacja w regionie

Województwo opolskie cechuje się nikłym poziomem kooperacji mikroregionalnej (partnerstw lokalnych), co jest jednym z powodów pogłębiania się różnic wewnętrznych.
W działaniu 2.7 SPO ”Pilotażowy Program Leader+” dotację otrzymało zaledwie 5 obszarów. Nadto 16 gmin uczestniczących w tworzeniu mikroregionów zaledwie trzy są z obszaru tzw. „ściany zachodniej” województwa.

Propozycja samorządu województwa

Samorząd województwa proponuje samorządom gmin i powiatów wsparcie dla utworzenia mikroregionów na obszarze powiatów kluczborskiego, namysłowskiego, brzeskiego, nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego.
Wsparcie będzie miało postać programu obejmującego:
Pomoc organizacyjna i merytoryczną
Kształcenie
Małe granty na realizację projektów startowych
Istota propozycji

Utworzenie mikroregionów jawi się jako wysoce efektywne i strategiczne posunięcie, gdyż:
-stanowi osadzoną na gruncie strategii rozwoju województwa odpowiedź samorządu województwa na realny i poważny problem utrzymania spójności wewnętrznej regionu i jest szansą usunięcia jednej z przyczyn dysproporcji rozwojowych w regionie.
-przyniesie efekt w postaci absorpcji środków unijnych w latach 2007-2013, niemożliwych do uzyskania bez zastosowania takiego rozwiązania.WYNIK DZIAŁAŃ NA RZECZ WDROŻENIA PODEJŚCIA LEADER NA OBSZARZE „ŚCIANY ZACHODNIEJ WOJEWÓDZTWA”

1. Utworzenie 3-6 MIKROREGIONÓW- decyzja samorządów gmin i  powiatów, wyłonienie koordynatora (obszarów kooperacji mikroregionalnej)
Pożądane obszary złożone z gmin 2 a nawet 3 sąsiednich powiatów
Dopuszcza się udział pojedynczych gmin spoza obszaru „ściany zachodniej”
2.Opracowanie ZSROW dla mikroregionów-Urząd Marszałkowski
3.Utworzenie LGD- działanie samorządów tworzących Mikroregion
4.Uzyskanie podmiotowości prawnej przez LGD-LGD
5.Wyposażenie LGD w siedzibę-działanie samorządów tworzących Mikroregion
6.Podejście pierwszych działań przez LGD (sprawdzenie i wzmocnienie partnerstwa przy opracowaniu i realizacji pierwszego projektu) w ramach konkursu grantów