||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE NR 98 - 2015 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA II (DRUGIEGO) USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIERCZÓW

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  98 / 2015

     WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
    z dnia  23 października  2015 r.

     W sprawie: ogłoszenia II (drugiego) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących  własność Gminy Świerczów.

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1514) w związku z art. 25, 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 późn. zm.) oraz Uchwały Nr  VII /27 / 2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 marca 2015 roku zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam II (drugi)  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, będącą własnością Gminy  Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

 

                                                                                                                                                  Załącznik nr 1 do Zarządzenia                                                                                                                                                                       Nr 98 /2015 z dnia 23 października 2015 r

 O G Ł O S Z E N I E         

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 782 z późn. zm.)   oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) 

o g ł a s z a  II

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości dnia 26 czerwca 2015 roku.

L.p.

Miejscowość
położenie

Nr
działki

Pow.
(ha)

KW

Opis nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie, zobowiązanie
nieruchomości

Forma oddania

Cena nieruchomości
netto

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Starościn

 

 

 

 

251

 

 

 

0.3000

 

 

 

 

 

 

 

 

OP1U/000    87821/4

 

 

 

 

 

Działka
niezabudowana,
dostępem do drogi.  
Teren zabudowy
zagrodowej
i  
mieszkaniowej jednorodzinne w części tereny rolnicze z dopuszczeniem
dolesień ,

Nieruchomość
bez obciążeń i    
zobowiązań.

Sprzedaż - przetarg 
nieograniczony

30000.00 zł

 

 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT.

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170.    

Przetarg odbędzie się w dniu  01.12.2015 r.  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia 27.11.2015 r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.