||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZAPYTANIE CENOWE DOT. Instalacja kanalizacyjna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości płynne do budynku świetlicy wiejskiej w Wężowicach”, na dz. nr 75/2, obręb ewidencyjny Wężowice, gmina Świerczów.

RIM.6740.51.2015.MW                                                                                                                          

         Świerczów, 13-10-2015

Gmina Świerczów
ul. Brzeska48
46-112 Świerczów

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

I. ZAPYTANIE CENOWE:

I.1. Zamawiający:

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów Pana mgr Andrzeja Gosławskiego, NIP 7521359210, REGON 531412757,

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie inwestycji pod nazwą:

 „Instalacja kanalizacyjna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości płynne do budynku świetlicy wiejskiej w Wężowicach”, na dz. nr 75/2, obręb ewidencyjny Wężowice, gmina Świerczów.
I.2. Opis przedmiotu zamówienia:   budowa instalacji kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości płynne.

      Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty pomiarowe;

- roboty ziemne;

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej Ø160 PCV o długości około 7 mb;

- wykonanie 1 studzienki rewizyjnej;

-zakup, dostawę i montaż kompletnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne   o pojemności 7 m3.

 Do zapytania cenowego załączamy projekt, opis techniczny oraz przedmiar robót.

I.3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2015.

I.4. Okres gwarancji – wymagany: 3 lata.                         

I.5. Miejsce złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie,  ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, sekretariat (pok. nr 2),  

Termin złożenia ofert: do dnia  23.10.2015, do godz. 11.00. 

Sposób składania ofert: osobiście, przesyłką pocztową lub na adres e-mail:


I.6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie, pokój nr 3, dnia 23.10.2015, godz.11.00.

I.7. Warunki płatności za wykonane roboty: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

I.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Magdalena Wyrwa,  Michał Hnat, tel. 77/419-61-79.

        Sporządził/a:     Magdalena Wyrwa

 

                                                                    Wójt Gminy

Andrzej Gosławski

PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFOpis.pdf
DOCFormularz oferenta.doc
PDFPzt.pdf