||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.„Przebudowa drogi ul.Kąty w m. Świerczów”

Świerczów, dnia 21.09.2015 r.

RIM.271.2.2015


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.  „Przebudowa drogi ul.Kąty  w m. Świerczów”jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 1

Usługi  Transportowe
Melioracyjne,Roboty Ziemne
Marianna Wójcik
ul. Koszyka 13/ 2, 45-720 Opole

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 90%” otrzymała 90 pkt , w kryterium gwarancja i rękojmia 10  pkt ,Razem otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena: 233 700,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych 00/100)  

 Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 2
Zakład Usług Budowlanych M-J Ryszard Jaworski
ul.Bocianowa 31a
46 – 022 Zawada

Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 43,12 pkt , kryterium - gwarancja i rękojmia – 10 pkt .
Razem  53,12 pkt

Oferta nr 3

SŁOWIK II Łukasz Słowik
ul. Żymierskiego 1b Smarchowice Śl.
46-100  Namysłów

Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 59,76, kryterium – gwarancja i rękojmia – 10 pkt.

Razem 69,76 pkt.

Oferta nr 4

PLUSPOL-BUDOWA
Robert Machnik , Krystyna Sdzuj s.c
ul. Bolesława Kośnego  , 46-080  Chróścice

Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 75,51, kryterium – gwarancja i rękojmia – 0 pkt.

Razem 75,51 pkt.

Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

 

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski