||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 84 / 2015 Wójta Gminy Świerczów z d nia 14 września 2015 r w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Świerczów.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 84 / 2015

       WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia  14 września  2015 r.

           w  sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących  własność Gminy Świerczów.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 25 i  38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)  oraz Uchwały Nr  IV/11/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 roku zarządza się co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, będącą własnością Gminy  Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 Wójt Gminy

Andrzej Gosławski

 

 

                                                                                                                Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

                                                                                                                Nr 84 /2015 z dnia  14 września 2015 r

 

 O G Ł O S Z E N I E       

  

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 782)   oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490) 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości dnia  22  lipca  2015 roku.

L.p.

Miejscowość
położenie

Nr
działki

Pow.
(ha)

KW

Opis nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie, zobowiązanie
nieruchomości

Forma oddania

Cena nieruchomości
netto z uwzględnieniem 
50% obniżki  nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków

1.

Biestrzykowice

280

 

 0.1600

 

 

  OP1U/000   53085/5

 

Działka niezabudowana, z 
dostępem do drogi.  
A/Z/2 – teren zabytkowego parku   krajobrazowego o nurcieromantycznym z I – ej połowy XIX wieku uwzględniający  poprzednie założenie barokowe.
Nieruchomość bez obciążeń i   zobowiązań.

Sprzedaż - przetarg  nieograniczony

4110.50 zł

 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT.

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170.  Przetarg odbędzie się w dniu  22.10.2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia 19.10.2015 r. na konto  89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.