||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Konsultacje programu współpracy 2016


Na podstawie § 3 ust 1 Uchwały Nr XXXVIII/254/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedkładam projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016.

Stosownie do § 3 ust. 3 cytowanej uchwały organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wypowiadają się w sprawie przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego na piśmie nie później niż w ciągu 14-tu dni licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Wypowiedzi należy przesłać lub złożyć:

Urząd Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 z dopiskiem konsultacje nad programem współpracy.

DOCProgram współpracy 2016.doc 
DOCProgram współpracy 2016 - uchwała.doc 

Z poważaniem       

Wójt Gminy Świerczów

Andrzej Gosławski