||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. „Przebudowa drogi ul. Kąty w m. Świerczów”

1. Proszę o podanie typu lub parametrów technicznych separatora (pojemności,wydajności itp.).

2. W przedmiarze znajduje się pozycja odwadnianie wykopów za pomocą igłofiltrów, natomiast w projekcie nie został określony zakres ich zastosowania.

3. W projekcie brak informacji nt. warunków gruntowo – wodnych. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

4. Czy stabilizacja cementowa stanowiąca podbudowę drogi ma być gotową stabilizacją cementowo – piaskową, czy też stabilizacją gruntu rodzinnego?

5. Proszę o zmianę terminu zakończenia prac na zależny od daty podpisania umowy z Wykonawcą – z SiWZ wynika, że termin związania ofertą upływa 20 października. W przypadku wykorzystania tego okresu na procedury przetargowe pozostały czas jest zbyt krótki do wykonania zakresu zamówienia.

6. Prosimy o udostępnienie mapy obejmującej swym zakresem obszar drógsąsiednich.

Odpowiedzi :

Ad. 1 - Na podstawie obliczeń przyjęto separator lamelowy z osadnikiem - typ ESL-H-3/30/300. Dobrany separator ma być zabudowany w posatci monoltycznego zbiornika fi 1200.

Ad. 2 i 3 - Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nie były wykonywane badania geologiczne. Na podstawie wywiadu terenowego do głębokości ok. 1,30 m nie występują wody gruntowe. Przyjęty obmiar został założony jako zakres robót, który może wystąpić w trakcie realizowania robót.

Ad4.  Do stabilizacji gruntu można wykorzystać gotową stabilizację lub mechanicznie zastabilizować grunt rodzimy na miejscu, podstawą jest uzyskanie marki wytrzymałościowej Rm=1,5MPa

Ad.5  Z powodu  konieczności rozliczenia zadania do dnia 15.11.2015r. brak jest możliwości zmiany terminu zakończenia robót.

Ad.6 Zamawiający nie dysponuje  mapą  z szerszym  opracowaniem. 

Pytania nr2  dla zadania: „Przebudowa drogi ul. Kąty w m. Świerczów”

1. Ponieważ maksymalna średnica wlotu i wylotu separatora wynosi 315mm

natomiast średnica sieci 400mm – przy zastosowaniu redukcji nie zostanie

w pełni wykorzystana przepustowość kanalizacji – czy w związku z tym

Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci w całości z rur średnicy 315mm.

2. Jakiego rodzaju grunty znajdują się na terenie objętym inwestycją?

3. Proszę o podanie klasy obciążenia studni i wpustów.

Odpowiedzi:

Ad1. Należy stosować średnice zgodnie z projektem.

Ad.2 Grunty  piaszczysto- gliniaste

Ad.3 Klasa  C

Wójt Gminy 

Andrzej Gosławski