||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Z a r z ą d z e n i e Nr 82 / 2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 września 2015 r

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  82 / 2015

       WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia 10 września  2015 r.

          w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących  własność Gminy Świerczów.

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 25 i 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz Uchwały Nr  VII /27 / 2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 marca2015 roku zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, będącą własnością Gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

Wójt Gminy 

Andrzej Gosławski

                                                                                                                                                                     Załącznik nr 1 do Zarządzenia                                                                                                          Nr 82 /2015 z dnia 10 września 2015 r

 

 O G Ł O S Z E N I E         

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 782)   oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości dnia 26 czerwca 2015 roku.

L.p.

Miejscowość

położenie

Nr

działki

Pow.

(ha)

KW

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie, zobowiązanie
nieruchomości

Forma oddania

Cena nieruchomości

netto

1.

Starościn

251

0.3000

OP1U/000   87821/4

Działka niezabudowana, z dostępem do drogi.  Teren zabudowy zagrodowej i  mieszkaniowej jednorodzinne w  części tereny rolnicze z dopuszczeniem dolesień ,Nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż - przetarg   nieograniczony

36000.00 zł

 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT.

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170.    

Przetarg odbędzie się w dniu  15.10.2015 r.  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia  12.10.2015 r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.