||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Obwieszczenie dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Świerczów,24.08.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 , poz. 1235 z późn. zm.) w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu mającym na celu opracowanie przedmiotowego dokumentu

informuję

o przystąpieniu do sporządzania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Świerczów na lata 2015-2020.

Przedmiotem planu gospodarki niskoemisyjnej jest podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcja gazów cieplarnianych na terenie gminy Świerczów. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego Planu, w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,

- ustnie do protokołu w Referacie Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, w pokoju nr 6 w godzinach pracy Urzędu Gminy,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres ug_rolnictwo@swierczow.pl

Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świerczów.

 

 Wójt Gminy Świerczów

 Andrzej Gosławski