||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Z a r z ą d z e n i e Nr 66 / 2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie  66 / 2015
Wójta Gminy Świerczów
 dnia  22  lipca  2015 roku

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r.  poz. 782) oraz Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Zarządzam

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

 

L.p.

Obręb
ewidencyjny,
miejscowość

Nr
działki

Pow.
(ha)

Księga
Wieczysta

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie
nieruchomości

Forma
oddania

Cena nieruchomości
netto z
uwzględnieniem
50% obniżki
nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków

 

 

 
1.

 

 

 

  Biestrzykowice

 

 

 


280

 

 

 

 


0.1600

 

 

 

 

   OP1U/000   53085/5

 

  Działka niezabudowana, z  dostępem do drogi.  A/Z/2 – teren zabytkowego parku   krajobrazowego o nurcieromantycznym
z I – ej połowy 
XIX wieku uwzględniający  poprzednie założenie barokowe.Nieruchomość bez obciążeń i    zobowiązań.

 

 

  Sprzedaż - przetarg   nieograniczony

 

 

 

4110.50  zł

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia  07.09.2015 r.

Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski