||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Z a r z ą d z e n i e Nr 65 / 2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Świerczów.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  65 / 2015

       WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia 22 lipca 2015 r.

 

          W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących  własność Gminy Świerczów.

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)    w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r.  poz. 782) oraz Uchwały Nr  XXXV/281/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 06 listopada 2014 roku zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, będącą własnością Gminy  Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 Wójt Gminy

Andrzej Gosławski

                                                     


    Załącznik nr 1 do Zarządzenia

                                                                        Nr  65 /2015  z dnia 22 lipca  2015 r

 

 O G Ł O S Z E N I E       

  

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 782)   oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r.  poz. 518 z późn. zm.) 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości dnia 20 maja 2015 rok

L.p.

Miejscowość
położenie

Nr
działki

Pow.
(ha)

KW

Opis nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie, zobowiązanie
nieruchomości

Forma oddania

Cena nieruchomości
netto

 

1.

 

Grodziec

69/1

 

        0.1300

 

 

  

OP1U/000  73201/1

 

 

Działka z dostępem do drogi, zabudowana  wyłączoną  z   eksploatacji studnią .  Teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej  jednorodzinnej, bez obciążeń i zobowiązań.

Przetarg

 

27000.00 zł

 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT.

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170.    

Przetarg odbędzie się w dniu  04.09.2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia  31.08.2015 r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.