||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zadania polegającego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych „ Remont zabytkowych kościołów w Świerczowie, Dąbrowie, Miejscu”.

Świerczów, dnia 2015.07.13

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

1. Zamawiający  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Opolska 14 46-112 Świerczów

2. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia:  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych        
„ Remont zabytkowych kościołów w Świerczowie, Dąbrowie, Miejscu”.

Część 1 –  Remont zabytkowego kościoła w Świerczowie, dz. nr 505, w tym:   
konserwacja więźby dachowej,                                                                                     
- wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji odgromowej, wymiana  orynnowania  i rur  spustowych , płotki przeciwśnieżne      
- usunięcie starej wylewki betonowej na dojściu do kościoła - ok. 200 m2,    
- ułożenie kostki granitowej - dojście do kościoła - ok. 200 m2,
- uzupełnienie tynku i malowanie elewacji.     

Działka nr 505 w Świerczowie jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul.Opolska 14 46-112 Świerczów  . Kościół parafialny jest wpisany do rejestru zabytków  Nr 44/2006 z 16.03.2006r.

 Część 2 – Remont dachu zabytkowego kościoła w Miejscu, dz. nr 419, w tym:
-  wymiana pokrycia dachu,    
- montaż płotków śniegowych,                                      
- montaż instalacji odgromowej

Działka nr 419 w Miejscu jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Opolska 14 46-112 Świerczów
Kościół filialny jest wpisany do ewidencji zabytków Gminy Świerczów.

 Część 3 Remont zabytkowego kościoła w Dąbrowie dz. nr 803, w tym:  Renowacja przyziemia i odwodnienie skarpy: 
- odwilgocenie ścian kościoła,                                                         
- drenaż terenu przy kościele - ok. 100m2,                                                                               
- wzmocnienie skarpy kościoła,    
- odprowadzenie wody - ok. 50 mb,                                            
- ułożenie krawężników - ok. 200 mb,                                                  
- ułożenie kostki granitowej na podsypce - teren  wokół kościoła i dojazd dla wózków i osób niepełnosprawnych – ok. 400m2,                            

 Remont wieży kościoła:

- konserwacja konstrukcji drewnianej wieży,                             
- wymiana poszycia dachowego - ok. 80m2,                                                 
- konserwacja/wymiana okien - 16 szt.,                                         
- konserwacja drzwi - 2 szt.,                                                                               
- odnowienie elewacji - ok. 230m2

Działka nr 803 w Dąbrowie  jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul.Opolska 14 46-112 Świerczów  . Kościół filialny jest wpisany do rejestru zabytków  Nr  1103/66 z 04.02.1966r.

3. Data udzielenia zamówienia: 13.07.2014.

4. Liczba otrzymanych ofert: 12

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Część 1 – Arteneum Pracownia Achitektoniczna Ul. Kobierzyńska 101/23
30 – 382 Kraków 

Część 2 – Arteneum Pracownia Achitektoniczna Ul. Kobierzyńska 101/2330 – 382 Kraków

Część 3 – Arteneum Pracownia Achitektoniczna Ul. Kobierzyńska 101/2330 – 382 Kraków

6. Informacja o cenie wybranej oferty:

Część 1 – Cena brutto 6 150,00  (słownie złotych: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100

Część 2 - Cena brutto: 4 920,00  (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia  00/100)

Część 3 – Cena brutto: 8 610,00,00  (słownie złotych: osiem tysięcy sześćset dziesięć  00/100)

ks. Krzysztof Szczeciński
proboszcz parafii
p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa