||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZAPYTANIE CENOWE DOT. „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie, w formie zakupu biletów miesięcznych ....


RIM.7021.35.2015.MW

Załącznik Nr 3
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie


              Świerczów, 07.07.2015r.

Gmina Świerczów
Ul. Brzeska 48
46 – 112 Świerczów

 

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

l. Zapytanie cenowe:

l.1. Zamawiający – Gmina Świerczów, reprezentowana przez Andrzeja Gosławskiego - Wójta Gminy Świerczów,  zaprasza do złożenia ofert na:  „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie, w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2015/2016”.

l.2. Przedmiot zamówienia :    „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2015/2016” tj.  od września 2015r. do czerwca 2016r.

       Przewidywana dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci i opiekunów wynosi około 145 km.

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

l.3. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2015r. - 24.06.2016r.

l.4. Okres gwarancji: ………-…………………………………………    

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy,  ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pokoju nr 2, do dnia 04.08.2015r. do godz. 1000.

l.6. Termin otwarcia ofert: 04.08.2015r. o godz.1000, w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 3.

l.7. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

l.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Irena Łytka, Michał Hnat.

Sporządził/a:    Magdalena Wyrwa, Michał Hnat.

DOCFormularz oferenta.doc 

                07.07.2015, Wójt Gminy

      Andrzej Gosławski  

                                                                                                (data i podpis Kierownika jednostki)