||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPYTANIE CENOWE DOT „Przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.”


RIM.7021.34.2015.MW

Załącznik Nr 3
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

                                                                                              Świerczów, 07.07.2015r.


Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46 – 112 Świerczów

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

l. Zapytanie cenowe:

l.1. Zamawiający – Gmina Świerczów, reprezentowana przez Andrzeja Gosławskiego - Wójta Gminy Świerczów,  zaprasza do złożenia ofert na:   Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy  i  Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.”

l.2. Przedmiot zamówienia :    Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy  i  Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.”

Do przewozu należy zabezpieczyć oznakowany autobus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Autobus musi posiadać podnośnik lub najazd umożliwiający wjazd wózka inwalidzkiego do autobusu oraz zabezpieczenie przed przemieszczaniem wózka z pasażerem w czasie transportu (pasy) oraz osobę sprawującą stałą opiekę nad dowożonymi osobami do czasu przekazania ich opiekunowi świetlicy. Przewiduje się 8 osób do przewozu (w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim).

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do udostępnienia zamawiającemu autobusu, który będzie wykonywał usługi celem sprawdzenia wyposażenia w urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przewidywalna dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci niepełnosprawne wynosi około 100 km.

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

l.3. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2015r. - 24.06.2016r.

l.4. Okres gwarancji: ………-…………………………………………                            

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy,  ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pokoju nr 2, do dnia 04.08.2015r. do godz. 1015.

l.6. Termin otwarcia ofert: 04.08.2015r. o godz.1015, w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 3.

l.7. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

l.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Irena Łytka, Michał Hnat.

Sporządził/a:    Magdalena Wyrwa, Michał Hnat.

DOCFormularz oferenta.doc 

 07.07.2015,Wójt Gminy 
Andrzej Gosławski