||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie 58 / 2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 26 czerwca 2015 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 58 / 2015

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 26 czerwca 2015 roku

   w  sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz Uchwały Nr VII/27/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 marca 2015 roku.

Zarządzam

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

 

 

 L.p.

Obręb
ewidencyjny
miejscowość

Nr
działki

Pow.
(ha)

Księga
Wieczysta

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie
nieruchomości

 

Forma
oddania

Cena
nieruchomości
netto

 

1.

 

 

 Starościn

 

 

 

251

 

 

 

 

0.3000

 

 

 

OP1U/000   87821/4

 

Działka niezabudowana, z dostępem do drogi.  Teren zabudowy zagrodowej i  mieszkaniowej jednorodzinne w  części tereny rolnicze z  dopuszczeniem dolesień ,Nieruchomość bez obciążeń i    zobowiązań.

 

 

Sprzedaż - przetarg    nieograniczony

 

36000.00 zł

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia  10 sierpnia 2015 r.

Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy     
Andrzej Gosławski