||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOT. ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH: Renowacji dwóch kapliczek położonych na działce nr 404 oraz figury św. J. Nepomucena ....

Świerczów, dnia 2015.07.

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający Gmina Świerczów  ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Przedmiot zamówienia:  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych        
„Renowacji dwóch kapliczek położonych na działce nr 404 oraz figury św. J. Nepomucena na postumencie na dzialce nr 383/2 we wsi Starościn oraz dwóch krzyży przydrożnych: we wsi Dąbrowa na działce nr 83 i we wsi Bąkowice na działce nr 28”

2. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę netto 16260,16 , daje to równowartość 3848,65 EURO. Kwota 23 % podatku VAT – 3739,84 zł Kwota brutto – 20 000,00  zł.

3. Ustalenia wartości zamówienia dokonał(a)/dokonali: Kierownik Referatu Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego P. Michał Hnat  w dniu 16.06.20150 r. podstawie średnich cen rynkowych.

4. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone:

1)na stronie internetowej: od dnia 19.06.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

2)w siedzibie zamawiającego – w miejscu: Tablica ogłoszeń od dnia 19.06.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

5. Termin składania ofert upłynął w dniu 30.06.2015 r.

6. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 1ofert, z czego:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy

Oferowana cena – koszt  (90%)

Termin realizacji zamówienia (10%)

Termin złożenia oferty

Ilość uzyskanych  pkt.

Uwagi

1.

Budownictwo
Przemysław Zawadzki

Ul. Moniuszki 4 C

46- 220 Byczyna

8 441,00 zł

Do

30.09.2015 r.

 

30.06. 2015 r.

98,00

 

 

7.W wyniku postępowania wybrano:

Ofertę nr 1: Budownictwo Przemysław Zawadzki ., Ul. Moniuszki 4 C, 46- 220 Byczyna
 za cenę brutto 8 441,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden 00/100), termin realizacji zamówienia – do 30.09.2015 r.

8. Uzasadnienie wyboru wykonawców:

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym. Wykonawca otrzymał 98,00 pkt. (90,00 pkt. – oferowana cena - koszt; 8,00 pkt. – termin realizacji zamówienia).

9. Termin podpisania umów, został wyznaczony na dzień 13.07.2015 r.

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone:

1)na stronie internetowej: http://wwwbip.swierczow.pll dnia 13.07.2015 r.

2) w siedzibie zamawiającego – w miejscu: Tablica ogłoszeń dnia 13.07.2015 r.

11. Podpisy:

 

Michał Hnat

(protokół sporządziła)

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

(podpis Kierownika Zamawiającego)