||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Protokół z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dot. zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych: „Renowacji elewacji przyziemia kościoła wraz z robotami dekarskimi ,renowacji: stolarki okiennej....

Świerczów, dnia 02.07.2015 r

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego

 

  1. Zamawiający:  RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP BIESTRZYKOWICE, UL. GŁÓWNA 2 46-112 ŚWIERCZÓW
    Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: „Renowacji elewacji przyziemia kościoła wraz z robotami dekarskimi ,renowacji: stolarki okiennej , drzwiowej ,schodów zewnętrznych, kamiennej płyty nagrobnej z płaskorzeźbą Ewy Poster z 1612r.   oraz iniekcji ciśnieniowej ścian zewnętrznych i wymiany nawierzchni przed kościołem w Biestrzykowicach dz. nr 98”.
     Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę netto 12601,62  zł, daje to równowartość 2982,7  EURO. Kwota 23 % podatku VAT – 2898,38 zł.
    Kwota brutto – 15 500,00  zł.

2.Ustalenia wartości zamówienia dokonał(a)/dokonali: Kierownik Referatu Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego – Pan Michał Hnat  w dniu  16.06.2015 r. na podstawie średnich cen rynkowych.

3.Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone:

1)na stronie internetowej: od dnia 19.06.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

2)w siedzibie zamawiającego – w miejscu: Tablica ogłoszeń od dnia 19.06.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

  1. Termin składania ofert upłynął w dniu 30.06.2015 r.
  2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 7  ofert, z czego:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy

Oferowana cena – koszt  (90%)

Termin realizacji zamówienia (10%)

Termin złożenia oferty

Ilość uzyskanych  pkt.

1.   

    An Archi Group S.C
    T. Kacprowicz K. Kacprowicz,
    R. Zadrożny, K. Odziomek 
    ul. Chorzowska 64
    44 – 100 Gliwice

131 610,00 zł

Do

30.10.2015 r.

 

30.06. 2015

8,06

2.

   Budownictwo Przemysław Zawadzki
   ul. Moniuszki 4C 46 – 220 Byczyna

23 985,00 zł

Do

30.09.2015 r.

30.06. 2015

52,27

3.

   InBud Tomasz Mokwa
   ul. Chmielniki 2B/14 
86 – 100 Świecie

98 400,00 zł

Do

30.09.2015 r

30.06.2015

18,79

4.

   Dr inż. Arch. Andrzej Legendziewicz
   ul. Sokola 27/4  53 – 145 Wrocław

20 000,00 zł

Do

22.10.2015 r

30.06.2015

55,10

5.

   Jerzy Pachwicewicz ArchiTekci
   ul. Włościańska 54 
15 – 199 Białystok

42 927,00 zł

Do

30.10.2015 r

30.06.2015

24,73

6.

    PROJECT AND DESINGN
    
Dominika Tarabasz
    
Ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26  
     
05 – 500 Piaseczno

14 760,00 zł

Do

31.08.2015 r

30.06.2015

81,94

7. 

   Pracownia Projektowa„ Archi – S”
   Stefan Zdzuj 
ul. Wolności 22 
    
46-022  Czarnowąsy

11 800,00 zł

Do

23.10.2015 r

30.06.2015

92

6.  W wyniku postępowania wybrano:

Ofertę nr 7: Pracownia Projektowa„ Archi – S” Stefan Zdzuj ul. Wolności 22,
 46 – 022  Czarnowąsy
za cenę brutto: 11 800,00 (słownie złotych: jedenaści tysięcy osiemset 00/100), termin realizacji zamówienia – do 23.10.2015 r.

7. Uzasadnienie wyboru wykonawców:

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym. Wykonawca otrzymał 92,00 pkt. (90,00 pkt. – oferowana cena - koszt; 2,00 pkt. – termin realizacji zamówienia).

8. Termin podpisania umów, został wyznaczony na dzień 09.07.2015 r.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone:

1) na stronie internetowej: dnia 09.07.2015 r.

2) w siedzibie zamawiającego – w miejscu: Tablica ogłoszeń dnia 09.07.2015 r.

10. Podpisy:


 P.W. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach
Ks. mgr Wojciech Łata