||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Referaty i samodzielne stanowiska

 

Sekretariat Wójta

Stanowisko ds. kancelaryjnych.

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy: 
 

 • prowadzenie sekretariatu
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • obsługa urządzeń biurowych tj. centrali telefonicznej, poczty elektronicznej,
 • zaopatrywanie pracowników w druki i materiały piśmienne


Sekretarz Gminy

Michał Siek - kierownik administracyjny Urzędu

Kompetencje: 

 • nadzór nad oświatą,
 • nadzór nad kulturą, 
 • nadzór nad opieką społeczną, 
 • nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu,
 • kontrole wewnętrzne w Urzędzie,
 • współpraca z Radą, sołectwami i sąsiednimi gminami.


Referat Finansowy

Mateusz Bieniek - Skarbnik Gminy
Referat obejmuje następujące stanowiska:
Stanowisko d/s płac
Stanowisko d/s księgowości budżetowej
Stanowisko d/s księgowości jednostek budżetowych
Stanowisko d/s księgowości podatkowej
Stanowisko d/s podatków i opłat

Do jego kompetencji należy m.in.:

 • planowanie i nadzór nad budżetem Gminy,
 • podatki i opłaty lokalne (wymiar, ulgi, zaniechanie poboru, odroczenia księgowość),
 • obsługa finansowo-księgowa Urzędu, szkół, przedszkola, Ośrodka Kultury i Biblioteki, 
   prowadzenie kasy.

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Barbara Bednarz

Prowadzi następujące sprawy:

 1. rejestrowanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego oraz prowadzenie akt zbiorowych: urodzeń, małżeństw i zgonów;
 2. wpisywanie wzmianek dodatkowych i zamieszczanie przypisków do akt stanu cywilnego;
 3. wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów wielojęzycznych z ksiąg stanu cywilnego;
 4. prowadzenie archiwum ksiąg i akt zbiorowych urzędu stanu cywilnego;
 5. przekazywanie ksiąg stuletnich do Archiwum Państwowego;
 6. przyjmowanie oświadczeń, w szczególności:
 1. o wstąpieniu w związek małżeński (zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC w lokalu USC lub poza lokalem USC);
 2. o nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
 3. o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego;
 4. o uznaniu dziecka;
 5. o wyborze nazwiska przez osoby zawierające związek małżeński;
 6. przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy (testament);
 1. wydawanie decyzji w sprawach, w szczególności:
 1. skrócenia miesięcznego terminu do zawarcia związku małżeńskiego;
 2. sprostowania błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego;
 3. odtworzenia treści aktu stanu cywilnego;
 4. uzupełnienia aktu stanu cywilnego;
 5. zmiany imion (imienia) i nazwisk;
 6. odmowy dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 1. wydawanie zaświadczeń, w szczególności:
 1. stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 2. stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim nie ma przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;
 3. stwierdzających brak ksiąg i akt stanu cywilnego;
 1. przestrzeganie umów międzynarodowych w sprawie wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego;
 2. sporządzanie wniosków w sprawach unieważnienia aktów stanu cywilnego dotyczących tego samego zdarzenia;
 3. przygotowywanie wniosków o przyznanie Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystych form wręczania Medali;
 4. występowanie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego;
 5. wydawanie zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego;
 6. dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz kodeksie postępowania administracyjnego.Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego

 

DSCF9093.jpeg

 

Kierownik - Michał Hnat
Stanowisko d/s gospodarki gruntami i mieszkaniowej
Stanowisko d/s budownictwa i ochrony środowiska
Stanowisko d/s dróg i melioracji
Stanowisko d/s leśnictwa

W referacie załatwiane są następujące sprawy:

 • mieszkaniowe (dodatki mieszkaniowe, obsługa mieszkań komunalnych)
 • geodezji (rozgraniczenia nieruchomości, podziały nieruchomości)
 • gospodarki gruntami ( sprzedaż, darowizna, użyczenia nieruchomości stanowionych)
 • rolnictwa i leśnictwa (informacje o pojawieniu się szkodników i chorób roślin, szkody łowieckie, decyzje na wycinkę drzew)
 • ochrony środowiska (utrzymanie czystości i porządku w gminie, koncesje na wywóz nieczystości, opiniowanie gospodarki odpadami)
 • inwestycje gminne (uzgadnianie dokumentacji osób fizycznych, prowadzenie inwestycji gminnych - wodociągowych, drogowych, oświatowych, remontowych)
 • zamówienia publiczne (organizowanie przetargów na roboty budowlane, dostawy, usługi)
 • obrony cywilnej, melioracji, robót publicznych (organizowanie prac dla bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, prowadzenie spółki wodnej, sprawy związane z obroną cywilną)
 • Wszelkie sprawy związane z budownictwem (pozwolenia, decyzje) obsługuje Starostwo Powiatowe w Namysłowie

  Uwaga
   Wszelkie sprawy związane z budownictwem (pozwolenia, decyzje) obsługuje Starostwo Powiatowe w Namysłowie