||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zapytanie cenowe dot. zadania polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych „Renowacji dwóch kapliczek położonych na działce nr 404 oraz figury św. J. Nepomucena na postumencie na dzialce nr 383/2 we wsi Starościn oraz dwóch krzyży ......


RIM.4125.1.2015.MH                                                                                                                    Świerczów, dnia 17.06.2015 r.

 

Zapytanie ofertowe

Gmina Świerczów zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30.000 euro, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych „Renowacji dwóch kapliczek położonych na działce nr 404 oraz figury św. J. Nepomucena na postumencie na dzialce nr 383/2 we wsi Starościn oraz dwóch krzyży przydrożnych: we wsi Dąbrowa na działce nr 83 i we wsi Bąkowice na działce nr 28”.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych „Renowacji dwóch kapliczek położonych na działce nr 404 oraz figury św. J. Nepomucena na postumencie na dzialce nr 383/2 we wsi Starościn oraz dwóch krzyży przydrożnych: we wsi Dąbrowa na działce nr 83 i we wsi Bąkowice na działce nr 28”.

 Działki są własnością Gminy Świerczów i wszystkie zabytki nieruchome są wpisane do ewidencji zabytków Gminy Świerczów.

 Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie materiały wyjściowe, a ich koszt uwzględni w cenie oferty.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)wykonanie projektów budowlano-wykonawczych / wykonawczych, uzyskanie potrzebnych warunków technicznych i uzgodnień niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia budowlanego na wykonanie robót – w sześciu egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie WORD lub rts lub PDF i w jednym egzemplarzu w formie edytowalnej w formacie dwg lub podobnym,

2)wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót odrębnie dla każdego projektu, sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, po dwa egzemplarze w formie papierowej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w wersji edytowalnej,

3)wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych odrębnie dla każdego projektu, sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, po dwa egzemplarze w formie papierowej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w wersji edytowalnej.

Forma elektroniczna przedmiotu zamówienia musi być tak przygotowana by Zamawiający miał możliwość zamieszczenia opracowań na stronie internetowej, jako załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego.

71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zmianami), wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Termin realizacji zamówienia: zakończenie (dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia budowlanego na wykonanie robót)- wymagany max. do 30.10.2015 r.

2.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

      2) posiadają wiedzę i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń załączonych do oferty, metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.                  

3.Kryteria oceny oferty:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

2)  nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,

3) zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

      Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

 

A.

Oferowana cena

-

90 %

 

B.

Termin realizacji zamówienia (dostarczenia kompletnej dokumentacji do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę)

-

  10%

 

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Won = An0,9 + Bn x 0,1

Won - wskaźnik oceny oferty

  OPIS KRYTERIUM A:  Oferowana cena (koszt):

Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.  W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

            Cmin
An  = __________ x 100 pkt

               Cn

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A

n - numer oferty

Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert

Cn - cena zaproponowana przez oferenta n

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 a następnie przez wagę kryterium wynoszącą 0,9 (90%) .

OPIS KRYTERIUM B: Termin realizacji zamówienia:

Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

termin realizacji zamówienia został wyznaczony max. Do 30.10.2015 r.

Wykonawca może zaproponować termin realizacji w następujących okresach tygodniowych: 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 tygodni przed max. datą.

Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona następująco:

  • termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.10.2015 r. - 0 pkt.
  • termin realizacji przedmiotu zamówienia 1 tydzień przed 30.10.2015 r. – 20 pkt.
  • termin realizacji przedmiotu zamówienia 2 tygodnie przed 30.10.2015 r. – 40 pkt.
  • termin realizacji przedmiotu zamówienia 3 tygodnie przed 30.10.2015 r. – 60 pkt.
  • termin realizacji przedmiotu zamówienia 4 tygodnie przed 30.10.2015 r. – 80 pkt.
  • termin realizacji przedmiotu zamówienia 5 tygodni i więcej przed 30.10.2015 r. – 100 pkt.

4.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 30.06.2015 r. do godz. 10:00 w pok. 2  Urzędu Gminy w Świerczowie ul. Brzeska 48  

O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Sposób przygotowania oferty:

  • ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,
  • oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązańw imieniu Wykonawcy,
  • ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie na której należy napisać „OFERTA NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW” bądź wysłać elektronicznie na adres e- mail lub faksem na nr 77 4 196179), a w tytule wiadomości należy wpisać„OFERTA NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW
  • Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Zamówienie niniejsze może być udzielone podmiotom, które nie podlegają wykluczeniu. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zmianami) oraz o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

5.Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Projekt umowy przedstawiono w załączeniu
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK.

     Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W następujących przypadkach:

1.Zmiana terminu realizacji umowy:

                         1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,

                         2) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,

                         3) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących:

a)przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp.,

b)odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

c)konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

d)konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie  artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2.Zmiany terminów i warunków płatności:

1)będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,

2)będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę,

3)konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia.

3.Pozostałe zmiany:

1)zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,

2)zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,

3)zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,

4)zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.

6.Istotne warunki zamówienia:

Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

7.Dodatkowe informacje:

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:

1 )Michał Hnat , Magdalena Wyrwa  /77/ 419 61 79(80) Urząd Gminy Świerczów.

Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:10 - 15:10, od poniedziałku do piątku

8. Załączniki:

DOCOświadczenie o spełnianiu warunków.doc 
DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc 
DOCFormularz oferty.doc 
DOCProjekt umowy.doc 
JPEGKrzyż -Dąbrowa.jpeg
JPEGKrzyż - Dąbrowa.jpeg
JPEGKrzyż - Bąkowice.jpeg
PDFKarta zabytku - Kapliczki- 2.pdf
PDFKarta zabytku - Kapliczki- 1.pdf
 

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski