||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zapytanie cenowe dot. zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerczów”.


                                                                                                           Załącznik Nr 3

                                                                                     do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

w Urzędzie Gminy w Świerczowie

RIM.7232.3.2015.MW                                                                                                           

 

                                                                                                                                                              Świerczów,01.06. 2015 r.                                                                                                                                  

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46 – 112 Świerczów

 

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

 

I. ZAPYTANIE CENOWE:

I.1. Zamawiający:

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów  Pana mgr Andrzeja Gosławskiego, NIP 7521359210, REGON 531412757

       zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.                                                        

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Świerczów”.

        I.2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport  i utylizację.

 Zakres inwestycji obejmuje:

1) demontaż, odbiór, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest  od mieszkańców Gminy Świerczów (zgodnie z wykazem nieruchomości stanowiącym załącznik nr 1 do opisu zamówienia), w ilości  ok. 2683m2  połaci dachowych w tym ok. 200,0m2  azbestu złożonego - nie wykorzystanego, nabytego przed wejściem w życie przepisów dotyczących sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

Przyjmuje się że 1m2 płyty azbestowej waży 13,5 kg.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej nieruchomości objętych zamówieniem przez Oferenta, celem sprawdzenia zakresu robót.

2) Odbiór materiałów zawierających azbest będzie następował z posesji (zgodnie z wykazem nieruchomości stanowiącym załącznik nr 1 do opisu zamówienia).

3) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć harmonogram rzeczowo-finansowy zadania w terminie 7 dni po podpisaniu umowy po wcześniejszym uzgodnieniu z mieszkańcami i zamawiającym.

4) Wykonawca ma obowiązek poinformowania z 3-dniowym wyprzedzeniem mieszkańców o dokładnym terminie prowadzenia robót.

5) Odbiór materiałów będzie następował na podstawie karty przekazania odpadów zawierających azbest z  danej nieruchomości.

6) Cena obejmuje: demontaż, odbiór, transport do miejsca utylizacji i utylizację materiałów zawierających azbest z wyznaczonych nieruchomości.

7) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć karty przekazania odpadów i zestawienie ilości zebranych odpadów, wraz z podaniem ceny za usługę z  poszczególnych nieruchomości,  do faktury za wykonaną usługę.

8) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan wyrobów zawierających azbest (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

9) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004, Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

10) Ładunek materiałów zawierających azbest powinien być szczelnie zapakowany, oznakowany i zabezpieczony przed wstrząsami, przewracaniem lub wypadnięciem z pojazdu, zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu.

11)Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.

12) Odebrane z terenu gminy odpady zawierające azbest powinny być przekazane do unieszkodliwienia odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia. Na potwierdzenie tego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie ze składowiska odpadów faktu ich przekazania oraz dokument poświadczający posiadanie przez  odbiorcę stosownych zezwoleń.

Jako załącznik do oferty należy przedłożyć zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych.

Do zapytania cenowego załączamy wykaz nieruchomości wraz z ilościami azbestu, przeznczonego do usunięcia.

I.3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 05.09.2015.

I.4. Okres gwarancji:           -----------                                

I.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie, pok. nr 2 - sekretariat, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,  do dnia  16.06.2015, do godz. 10.00. 
Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z opisem    

     jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest                                                     z terenu gminy Świerczów”.

 

                                   NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10ºº  dnia 16.06.2015 r.

 

I.6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 6), dnia 16.06.2015, godz.10.00.

I.7. Warunki płatności za wykonane roboty: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

I.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Michał Hnat, Magdalena Wyrwa, tel. 77/419-61-79.

Sporządził/a:    

DOCFormularz oferenta.doc 
XLSWykaz nieruchomości objętych wnioskiem.xls 

                                                                                               01.06.2015, Wójt Gminy
                                                                                                         Andrzej Gosławski