||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie 53 / 2015 Wójta Gminy Świerczówz dnia 20 maja 2015 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie  53 / 2015

Wójta Gminy Świerczów

z dnia   20 maja  2015 roku

       W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)    w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2014 r.  poz. 518 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr  XXXV/281/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 06 listopada 2014 roku.

Zarządzam

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzeda

L.p.

Miejscowość

Nr działki

Pow. 
(ha)

KW

Opis nieruchomości:
przeznaczenie,obciążenie 
 nieruchomości

Forma
oddania

Cenanie
ruchomości
 
netto

 1.

 

Grodziec

 

69/1

 

 

0.1300

 

 

OP1U/000 
73201/1

 

Działka  zabudowana wyłączoną
z  eksploatacji studnią ,  
Teren zabudowy zagrodowej i  mieszkaniowej jednorodzinnej,
bez obciążeń i zobowiązań

Sprzedaż - przetarg   
nieograniczony

 

 

27000.00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia   06  lipca  2015 r.

Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski