||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zapytanie cenowe - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Łączna we wsi Biestrzykowice, Dz. nr 246/2, 269, 268”                                                                                                           Załącznik Nr 3

                                                                                     do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

w Urzędzie Gminy w Świerczowie

RIM.7234.24.2015.JB                                                                                       

 

   Świerczów,15-05-201     

        Gmina Świerczów                                                                                                                                
        ul. Brzeska 48
       
 46-112 Świerczów

          

 

 

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

I. ZAPYTANIE CENOWE:

I.1. Zamawiający:

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów Pana    mgr Andrzeja Gosławskiego, NIP 7521359210, REGON 531412757, zaprasza do złożenia ofert na:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Łączna we wsi Biestrzykowice, Dz. nr 246/2, 269, 268”.
 I.2. Opis przedmiotu zamówienia:  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Łączna we wsi Biestrzykowice,
Dz. nr 246/2, 269, 268”.

 Zakres inwestycji obejmuje: roboty pomiarowe, roboty ziemne, wykonanie ścianki pobocza, wykonanie poszerzenia warstwy podbudowy i warstwy wiążącej o 1m, wykonanie remontu istniejącej nawierzchni, ułożenie geosyntetyku, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 o grubości 4cm.

 Do zapytania cenowego załączamy projekt, opis tech. oraz przedmiar robót.

I.3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 17.07.2015.

I.4. Okres gwarancji – wymagany: 3 lata.                         

I.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie, pok. nr2 - sekretariat, ul. Brzeska 48 , 46-112 Świerczów,  do dnia  26.05.2015, do godz. 10.00.  

     Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z opisem    

     jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Łączna we wsi Biestrzykowice, Dz. nr 246/2, 269, 268”.

                                   NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10ºº  dnia 26.05.2015 r.

 

 

I.6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 2), dnia 26.05.2015, godz.10.00.

I.7. Warunki płatności za wykonane roboty: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

I.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Józef Białas,  Michał Hnat, tel. 77/419-61-79.

Sporządził/a:     

Józef Białas                                                                                        15.05.2015, Wójt Gminy

                                                                                                                         Andrzej Gosławski

DOCFormularz oferenta.doc 

PDF1- strona tyt kosztorys.pdf 
PDF2- Opis kosztorys.pdf 
PDF3- przedmiar robót.pdf 

PDF9- bioz str_ 13-15.pdf
PDF8- strona tyt bioz_ str 12.pdf
PDF5- przekroje _str 8.pdf
PDF4- pzt_ str 7.pdf
PDF3- Opis techniczny _ str 3-6.pdf
PDF2- Opis techniczny pzt_ str 1-2.pdf
PDF1- strona tyt projektu technicznego.pdf
 

PDF2- Szcz. specyfikacja techniczna.pdf
PDF1- strona tyt SST.pdf