||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 45-2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 45 / 2015

Wójta Gminy Świerczów

  z dnia 27 kwietnia 2015 roku

       W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072)    w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 pkt.  4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r.  poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200).

Zarządzam

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w BIP, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowo.

L.p.

Miejscowość

Nr

działki

Pow.

(ha)

KW

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie

nieruchomości

 

Forma

oddania

Cena

nieruchomości

netto

1.

 

Świerczów

 442/3

 

 0.0201

 

 

OP1U/000    53920/1

 

Działka   niezabudowana,  Tereny usług,  bez obciążeń i    Zobowiązań.

 

Zamiana na działkę nr 441/2 o pow. 0.0037 ha stanowiącą własność  Pana Macieja Woźnego

Działka nr 442/3 
3294.00 zł
Działka nr 441/2
606.00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia   12 czerwca 2015 r.

Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

    

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                           Andrzej Gosławski