||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenia Wójta Gminy Nr 32/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 32 / 2015

    WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia   26 marca   2015 r.

 

       W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących  własność Gminy Świerczów.

   Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.),  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr  29/2015 z dnia  24 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gminy Świerczów oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, będącą własnością Gminy           

     Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Świerczów i w prasie lokalnej.

 

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski

 

                                                                                                                                                          Załącznik nr 1 do zarządzenia

                                                                                                                                                           nr  32 /2015  z dnia  26  marca 2015 r

 

 O G Ł O S Z E N I E       

  

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)   oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. Nr  207, poz. 2108 z późn. zm.) 

 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat  podanej do publicznej wiadomości  w dniu  24 lutego 2015 r.

L.p. Miejscowość Nr działki Pow. (ha) KW Opis nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie nieruchomości

Forma
Oddania
(przetarg)

1 Bielice 153 0.4000 52506 Użytek rolny.Do użyt.rolnego.Bez obciążeń. 0.4200 dt
2 Dąbrowa 614 1.1563

OP1U/000
56052/6

Użytek rolny.Do użyt.rolnego.Bez obciążeń. 2.6158 dt
3 Grodziec 108/2 0.1600  52732 Użytek rolny.Do użyt.rolnego.Bez obciążeń. 0.2880 dt
4 Miejsce 43/1 0.7600

OP1U/000
79028/6

Użytek rolny.Do użyt.rolnego.Bez obciążeń. 0.6552 dt
5  Miodary 57/1 6.4600  66185 Użytek rolny.Do użyt.rolnego.Bez obciążeń. 07980 dt
6 Miodary 64/1 3.5600   66185 Użytek rolny.Do użyt.rolnego.Bez obciążeń. 4.743 dt
7 Wężowice 72 0.2900  56043 Użytek rolny.Do użyt.rolnego.Bez obciążeń. 0.3045 dt
8 Zbica 84/3 0.3536  64338 Użytek rolny.Do użyt.rolnego.Bez obciążeń. 0.3713 dt
9 Starościn cz. 383/2

Do dzierżawy
część działki  o pow. 1.3511 ha

 43515 Użytek rolny.Do użyt.rolnego.Bez obciążeń. 0.8820 dt
10 Dąbrowa 150 1.9320

OP1U/000

49466/9

Użytek rolny.Do użyt.rolnego.Bez obciążeń. 2.5527 dt
11 Świerczów cz. 260/6

Do dzierżawy 
część działki  o pow. 0.6000 ha

56051

Użytek rolny.Do użyt.rolnego.Bez obciążeń.

1.4085 dt

         Przetarg odbędzie się w dniu   28  kwietnia  2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia   24 kwietnia 2015 r. Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej  czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.