||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

UCHWAŁY 2015 R

Sesja Rady Gminy z dnia 29  grudnia 2015

PDFUchwała Nr XVI-63-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r.pdfw sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
PDFUchwała Nr-XVI-61-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r.pdfw sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok
PDFUchwała Nr- XVI -60-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r.pdfw sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na rok 2016
PDFUchwała Nr XVI-59-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r.pdf.pdfw sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2016.
PDFUchwała Nr XVI-58-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r.pdfw sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
PDFUchwała Nr XVI-57-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r.pdfw sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.Sesja Rady Gminy z dnia 26  listopada  2015

PDFUchwała Nr XIII-56-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie  Bąkowice na którą składa się działka nr 284/2 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XIII-55-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/275/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XIII-54-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
PDFUchwała Nr XIII-53-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r.pdf w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
PDFUchwała Nr XIII-52-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r.pdf w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XIII-51-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r.pdf w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2016 rok.


Sesja Rady Gminy z dnia 21 października  2015


PDFUchwała Nr XII-50-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 października 2015 r..pdf w sprawie członkostwa Gminy Świerczów w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia
PDFUchwała Nr XII-49-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 października 2015 r..pdf w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
PDFUchwała Nr XII-48-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 października 2015 r..pdf w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
PDFUchwała Nr XII-47-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 października 2015 r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gola
na którą składa się działka nr 172/2 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XII-46-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 października 2015 r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie
Świerczów na którą składa się działka nr 260/6 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XII-45-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 października 2015 r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bielice,na którą składa się działka nr 34/14 w formie bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XII-44-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 października 2015 r..pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XII-43-2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 października 2015 r..pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.

 


Sesja Rady Gminy z dnia 27 sierpnia  2015

PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XI-41-2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.


Sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2015

PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr X-40-2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.pdf w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr X-39-2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014 rok
PDFSprawozdanie.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr X-38-2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.pdf w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2014 rok
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr X-36-2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr X-35-2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.pdf w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków


Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2015

PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr IX-34-2015 z dnia 28 maja 2015 r.pdf w sprawie członkowstwa Gmin Świerczów w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony
Szlak”.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr IX-33-2015 z dnia 28 maja 2015 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.


Sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2015

PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr VIII-32-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr VIII-31-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr VIII-30-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „MULTISPORT” w ramach programu Ministerstwa
Sportu i Turystyki


Sesja Rady Gminy z dnia 26 marca 2015

PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr VII-29-2015 z dnia 26 marca 2015 r.pdf w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerczowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie w jedną instytucję kultury.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr VII-28-2015 z dnia 26 marca 2015 r.pdf w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 lutego 2015 r. na działalność opiekuńczo – wychowawczą
sprawowaną przez Panią Dyrektor Przedszkola w Świerczowie
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr VII-27-2015 z dnia 26 marca 2015 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie
Starościn na którą składa się działka 251 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr VII-26-2015 z dnia 26 marca 2015 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
mienia Gminy Świerczów na nieruchomości gruntową niezabudowaną stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w obrębie Świerczów.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr VII-25-2015 z dnia 26 marca 2015 r.pdf w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr VII-24-2015 z dnia 26 marca 2015 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świerczów środków stanowiących fundusz sołecki.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr VII-23-2015 z dnia 26 marca 2015 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.


Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015

PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr VI-20-2015 z dnia 12 luty 2015 r.pdf w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr VI-21-2015 z dnia 12 luty 2015 r.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów 
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr VI-22-2015 z dnia 12 luty 2015 r.pdf w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Świerczów w razie nieobecności Wójta Gminy w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego


Sesja Rady Gminy z dnia 15 stycznia 2015

PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr V-18-2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.pdf w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr V-19-2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia w budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie na siedzibę dla zespołu wyjazdowego pogotowia ratunkowego firmie „Falck”Medycyna” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 01-102 Warszawa ul. Jana Olbrachta 94 KRS0000213143, Biuro Regionalne w Opolu ul. Gosławicka 2 45-446 Opole na okres dłuższy niż 3 lata stanowiące własność mienia Gminy Świerczów.