||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - rok 2015

 

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 23 stycznia 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1118), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 8 pkt 2 Programu współpracy Gminy Świerczów z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/279/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”, zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2

Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy      
Andrzej Gosławski

DOCZałącznik do oferty.doc 
DOCWzór oferty.doc 

DOCWzór umowy.doc 
DOCWzór sprawozdania.doc