||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie 7/ 2015 Wójta Gminy Świerczówz dnia 07 styczeń 2015 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 7/ 2015

Wójta Gminy Świerczów

z dnia  07 styczeń  2015 roku

       W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072)    w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2014 r.poz. 518, 659, 805, 822, 906).

Zarządzam

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w BIP, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowo.

L.p.

Miejscowość

Nr
działki

Pow.
(ha)

KW

Opis nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie nieruchomości

 

Forma
oddania

Cena
nieruchomości
netto

 1.

 

Świerczów

 

 

440/4

 

 

 

0.0300

 

 

OP1U/000 53516/6

 

Działka   niezabudowana,  Teren zabudowy zagrodowej i  mieszkaniowej jednorodzinnej bez obciążeń i  zobowiązań

 

Sprzedaż    działki
bezprzetargowo

 

4145.00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia  23lutego  2015 r.

Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy 
Andrzej Gosławski