||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l

Świerczów, dnia 31.12.2014 r.

RIM.271.13.2014.MH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do  40 000 l” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka

ul. Namysłowska 7
63- 640 Bralin

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena 2,69 zł / 1 litr  ( słownie: dwa złote  69/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena 

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 2

HURT-DETAL OPAŁ, MATERIAŁY
BUDOWLANE ,PALIWA, OLEJE
Barbara Makuch
ul. Sycowska 1
46- 100 Namysłów

Kryterium – cena; łączna ilość punktów 99,26

Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski