||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l


Świerczów 16.12.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Gmina Świerczów  reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów ul. Brzeska 48,  46-112 Świerczów     tel./077/419-61-79

O G Ł A S Z A

Przetarg nieograniczony na :

„Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w  budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l”

 

1. Nazwa i adres zamawiającego

     Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy  Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

2. Tryb zamówienia

     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  www.bip.swierczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

4. Przedmiot zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w  budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie  w ilości do  40 000 l”

Podstawowe parametry oleju opałowego

   - wartość opałowa  min 42,6 MJ/kg

   - gęstość max.0,860 kg/l

   - temperatura zapłonu powyżej 56° C

   - zawartość siarki max  0,10%

 Za wykonane usługi należy wystawić faktury VAT. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

5. Informacja o możliwości złożenia  oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia   do dnia  31 .12. 2015 r.

7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

7.1  Nie podleganie  wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie  art.  24 ust. 1i 2 ustawy z dnia  29  stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz   177 z póź.zm)

   7.2.  Spełnienie warunków określonych w art.22  ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  tj.:            

 a)  posiadają uprawnienia  do wykonania określonej  działalności  lub czynności jeżeli  przepisy prawa  nakładają obowiązek posiadania 
 b)  posiadają  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia            
 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 d) przedłoży listę  podmiotów należących do tej  samej grupy kapitałowej o której  mowa art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym ,że nienależy     do grupy kapitałowej

7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na  prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków z pkt. 7.2 spełnia/ nie spełnia            

8. Informacja dotycząca wadium

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie    wadium w wysokości : 2000 PLN ( słownie: dwa tysiące PLN)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert

W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy  ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów  w pok. Nr2, do dnia 30.12.2014r do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi  dnia 30.12.2014r o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

Pan Witold Żurkowski tel. 077 419-61-79  pok. Nr 6  U. G. Świerczów

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

14.Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych   16.12.2014r.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia.

Wójt Gminy 
Andrzej Gosławski

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc 
DOCProjekt umowy.doc 
DOCFormularz oświadczenia.doc 
DOCFormularz oferty.doc 
DOCzał. nr 4.doc