||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o utylizacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zadania pn.:

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów – VIII nabór”.

 

Wójt Gminy Świerczów informuje, że gmina w 2017 roku otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie dotacji na ww. zadanie w kwotach:

- 5 892,52 zł – są to środki udostępnione przez NFOŚiGW w Warszawie, stanowiące 42,10% kosztów kwalifikowanych;

- 5 787,84 zł – są to środki udostępnione przez WFOŚiGW w Opolu, stanowiące 41,35% kosztów kwalifikowanych;

- 2 316,50 zł – jest to udział środków własnych Gminy Świerczów, stanowiące 16,55% kosztów kwalifikowanych;

Wartość ogólna zadania: 13 996,86 zł brutto

Zadanie zakończono 08.09.2017 r.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

 


Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów w 2014 r. zakończona!


W 2014 r. Gmina Świerczów po raz kolejny przystąpiła do organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest.

Nasz wniosek został pozytywnie oceniony i umieszczony na liście rankingowej wniosków kwalifikujących się do dofinansowania i w dniu 31 lipca 2014 r. podpisano umowę dotacji.

Pierwszym etapem zadania było zbieranie wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i chcący je zutylizować. Okazja ku temu była tym bardziej atrakcyjna, że 85% kosztów demontażu, transportu i utylizacji azbestu dofinansowywały wspólnie Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 15% dołożyła Gmina Świerczów. W związku z powyższym właściciel nieruchomości pokrywał jedynie koszty ewentualnego nowego pokrycia dachowego, po zdemontowanym azbeście.

Odzew wśród mieszkańców był duży. Złożono 28 wniosków na łączną powierzchnię 5358,60 m² połaci dachowych pokrytych wyrobami zawierającymi azbest.

Prace wykonywane były przez wyłonioną w przetargu specjalistyczną firmę w terminie od początku września do połowy listopada.

W wyniku przedmiotowego zadania zdemontowano, przetransportowano i poddano utylizacji 81,96 ton wyrobów zawierających azbest.

Całkowita wartość zadania wyniosła 44 806,10 zł. Natomiast wartości dofinansowania wyglądały następująco:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 22 052,45 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 15 436,72 zł

- Środki własne Gminy Świerczów – 7 316,93 zł

PDFInwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie gminy Świerczów.pdf