||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zapytanie ofertowe dotyczy zadnia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz. Nr 230,231.

 

Załącznik Nr 3
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

RIM.7234.38.2014.JB

 Świerczów,10.09.2014r

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46 - 112 Świerczów

Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta

I. Zapytanie cenowe:

I.l. Zamawiający – Gmina Świerczów reprezentowana przez Barbarę Bednarz Wójta Gminy Świerczów 
Zaprasza do złożenia ofert na : Przebudowa drogi gminnej nr 101733  O w m Gola dz. Nr 230 ,231

I.2. Przedmiot zamówienia : Przebudowa drogi gminnej  nr 101733 O w m. Gola dz. Nr 230,231. W zakresie opracowania  inwestycji  wchodzi: roboty pomiarowe, roboty ziemne wykonanie ścinki pobocza wykonanie poszerzenia warstwy podbudowy i warstwy wiążącej o 1 m, wykonanie remontu istniejącej nawierzchni , ułożenie geosynetyku , oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 grubości 4cm

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

I.3. Termin realizacji zamówienia 30.10.2014.

1.4. Okres gwarancji: ………3 lata…………………………………………                           

I.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy  ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów  w pok. Nr2, do dnia 18.09.2014r. do godz. 10  00

I.6. Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON

                                     „OFERTA –  „Przebudowa drogi gminnej nr 101733
w m Gola dz. Nr 230,231

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10ºº  dnia 18.09.2014 r.

I.7. Termin otwarcia ofert  18.09.2014 r. o godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego  pok. Nr 3 
I.8. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury
I.9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami . Józef Białas  Michał Hnat ,

Sporządził/a
Józef Białas

Wójt Gminy
Barbara Bednarz

II. Oferta cenowa :

II.1. Nazwa wykonawcy ……………………………………………
II.2. Adres wykonawcy …………………………………………….
II.3.NIP …………………………………………………….............
II.4. Regon    ………………………………………….................
II.5. Nr rachunku bankowego ……………………………………..
II.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :

      Cenę netto…………………….....  zł ( słownie złotych) ……………………

      Podatek VAT............................ zł (słownie złotych ) …………………….     

      Cenę brutto …………………....... zł ( słownie złotych ) ……………………                 

II.7. Okres gwarancji ................................................
II.8. Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
II.9.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ………………..
II.10.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowy

……………………………………

( data, podpis, pieczątka  oferenta)

PDFInformacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf

PDFOpis techniczny.pdf

PDFOpis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.pdf

PDFOświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego.pdf

PDFProfil podłużny.pdf

PDFProjekt zagospodarowania terenu.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFPrzekrój konstrukcyjny drogi gminnej.pdf

PDFStrona tytułowa projektu.pdf

PDFSzczegółowe specyfikacje techniczne.pdf

PDFZaświadczenie o przynależności do IIB i uprawnienia.pdf