||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zapytanie ofertowe dotyczy zadnia pn. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Bąkowicach

RIM.271.A.5.2013/2014.MW                                                                                                            

Załącznik Nr 3
 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

                                                          Świerczów, 04-09-2014 r.

Gmina Świerczów
Ul. Brzeska 48
46 – 112 Świerczów

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

I. Zapytanie cenowe:

I.1. Zamawiający:

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów Panią mgr Barbarę Bednarz, NIP 7521359210, REGON 531412757,

       zaprasza do złożenia ofert na:

Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Bąkowicach”.

I.2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie polegać będzie na:   budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz na przebudowie istniejących schodów wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Bąkowicach. Podjazd zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej z balustradami ze stali nierdzewnej.
Do zapytania cenowego załączamy projekty (rzut, przekrój i widok), opis tech. oraz przedmiar robót.

I.3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 18.10.2014.
I.4. Okres gwarancji – wymagany: 3 lata.                         
I.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (sekretariat – pok. nr2), ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,
 do dnia  15.09.2014, do godz. 10.00.  
I.6 Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

 

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

                                     „OFERTA –  „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych  przy szkole podstawowej w Bąkowicach”.

                                   NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10ºº  dnia 15.09.2014 r.

 

I.7. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 3), dnia 15.09.2014, godz.10.00
I.8. Warunki płatności za wykonane roboty: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.
I.9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :   Michał Hnat, Magdalena Wyrwa

Sporządził/a:     

 Magdalena Wyrwa                                                                       04.09.2014,     Wójt Gminy
                                                                                                                    Barbara Bednarz

Część II wypełnia oferent:

II. Oferta cenowa

II.1. Nazwa wykonawcy ………………………............................................................
II.2. Adres wykonawcy ……………………….............................................................
II.3. NIP            ……………………………………………………..                           
II.4. Regon       …………………………………………………….
II.5. Nr rachunku bankowego ………………………………..........................................
II.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :

      Cenę netto…………..…………...  zł ( słownie złotych) …............................................……     
      
Podatek VAT................................zł (słownie złotych ) ……….........................................
      
Cenę brutto ……………………..  zł ( słownie złotych ) …………........................................

II.7. Okres gwarancji ............................................................................................................
II.8. Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
II.9.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ………..……………….............................
II.10.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

……………………………………..

( data, podpis, pieczątka oferenta)

PDFBąkowice - pochylnia - PZT.pdf
PDFBąkowice -pochylnia - rzut poziomy.pdf
PDFBąkowice -pochylnia - widok.pdf
PDFBąkowice-pochylnia -opis.pdf
PDFZał. nr 4 - Przedmiar robót.pdf