||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce - Etap II

Świerczów, dnia 02.09.2014 r.

RIM.271.10.2014


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż  w prowadzonym postępowaniu pn. „Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce  - Etap II” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1
Firma Budowlana „Kubot”sp.j.
Antoni i Małgorzata Kubot
Mianowice 1K
63-600 Kępno

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena: 436 970,00 zł  brutto(czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt  złotych 00/100) - najniższa cena

 Nie złożono innych ofert 

Ustalam termin podpisania umowy na dzień 05.09.2014r.

Wójt Gminy
Barbara Bednarz