||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o sposobie składania ofert.

RIM.271.A.5.2013/2014                                                                                                            

                                                          Świerczów, 26-08-20014 r.          

……………………………………………

           (nazwa i adres zamawiającego

Informacja o sposobie składania ofert.

 Dotyczy:  „Budowy pochylni dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Bąkowicach”.

 

1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Urząd Gminy w Świerczowie (sekretariat – pok. nr2)

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów,  do dnia  02.09.2014, do godz. 10.00.  

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 3), dnia 02.09.2014, godz.10.00.

3. Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

                                     „OFERTA –  „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych
                     przy  
szkole podstawowej w Bąkowicach”.

                                     NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10ºº dnia 02.09.2014 r.

 

                                    26.08.2014, ...............................................

                                                                                                                (data i podpis Kierownika jednostki)