||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zapytanie ofertowe dotyczy zadnia pn. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Bąkowicach

RIM.271.A.5.2013/2014.MW                                                                                                            

Załącznik Nr 3
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

                                                          Świerczów, 26-08-2014

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46 – 112 Świerczów
(nazwa i adres zamawiającego)

 

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

I. Zapytanie cenowe:

I.1. Zamawiający:

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów Panią mgr Barbarę Bednarz, NIP 7521359210, REGON 531412757, zaprasza do złożenia ofert na
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Bąkowicach”.

I.2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie polegać będzie na:   budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz na przebudowie istniejących schodów wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Bąkowicach. Podjazd zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej z balustradami ze stali nierdzewnej.
Do zapytania cenowego załączamy projekty (rzut, przekrój i widok), opis tech. oraz przedmiar robót.

I.3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 18.10.2014.

I.4. Okres gwarancji – wymagany: 3 lata.                         

I.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (sekretariat – pok. nr2), ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,  do dnia  02.09.2014, do godz. 10.00.  

I.6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 3), dnia 02.09.2014, godz.10.00.

I.7. Warunki płatności za wykonane roboty: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

I.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :   Michał Hnat, Magdalena Wyrwa

Sporządził/a:     

Magdalena Wyrwa

                                                                                                                 26.08.2014,
                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                         Barbara Bednarz
                                                                             

Wypełnia oferent:

I. Oferta cenowa

II.1. Nazwa wykonawcy ………………………..........................................................................………………
II.2. Adres wykonawcy ………………………..........................................................................….................
II.3. NIP        ……………………………………………………..                           
II.4. Regon    …………………………………………
II.5. Nr rachunku bankowego ………………………………...................................................................……..
II.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :

      Cenę netto……………………..........zł ( słownie złotych) …............................................…………………

      Podatek VAT................................zł (słownie złotych ) ……….................................................……….

      Cenę brutto ……………........…….. zł ( słownie złotych ) ………….................................................……

II.7. Okres gwarancji .............................................................................................................................
I.8. Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
II.9.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ………..……………….............................
II.10.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

……………………………………..

( data, podpis, pieczątka oferenta)

PDFZał. nr 4 - Przedmiar robót.pdf

PDFBąkowice - pochylnia - PZT.pdf

PDFBąkowice -pochylnia - rzut poziomy.pdf

PDFBąkowice -pochylnia - widok.pdf

PDFBąkowice-pochylnia -opis.pdf